HomeDieren-ZondagPagina 12

JPEG (Deze pagina), 814.82 KB

TIFF (Deze pagina), 5.15 MB

PDF (Volledig document), 19.97 MB

i
12
daargelaten, Schopenhauefs moraal: eerbiedig het dier om
zijns zèlfs wil. Q
De mensch vergete niet dat hij ,,mensch" is. Maar hij ver-
gete evenmin dat het dier niet door den Schepper aan den j
mensch is overgeleverd om er naar willekeur meê te mogen l
handelen. Dat: ,,Gij hebt alles onder zijne voeten gezet" be-
teekent allerminst dat God den mensch vergunt het dier te
trappen. Het is de _aanduiding van ’s menschen heerschappij, i
die nimmer mag ontaarden in geweldpleging. De mensch is 1
geen Koning bij eigen gratie, maar bij de gratie Gods. Eigen- j
lijk is hij geen koning, doch: onderékoning, koning onder
den Eenigen en Eeuvvigen Koning der koningen en Heer der j
heeren, Die hem rekenschap zal vragen en ter verantwoor-
ding zal roepen óók van hetgeen hij met de hem toevertrouwde
onderdanen uit het dieren-rijk heeft gedaan. Ook zij zijn
Gods schepselen, van Zijn verstand één enkele gedachte!
(Gez. 14 vs. 3). F
.,Alles is het uwe" zegt Paulus. Maar opdat niemand meene *
nu ook de vrijheid te hebben om alles te doen wat hijzelf
begeert, is daaraan toegevoegd: ,,doch gij zijt van Christus f
en Christus is Gods".
En zoo leert artikel XII der Nederlandsche Geloofsbelij-
denis dat de Vader, door Zijn Woord alle schepselen ge- j
schapen hebbende", ze ook nu alle onderhoudt en regeert naar 3
Zijn eeuwige voorzienigheid en door Zijn oneindelijke kracht
· om den mensch te dienen, ten einde dat de mensch zünen
God diene. j
Uit God, door God én lot God zijn alle dingen. E
Heersch, 0 mensch! óók in het dieren-rijk.
Maar, naar Gods bedoeling zult gij dat doen met zacht-
heid, wèl onderscheidende. Als gij een vee-drüver zijt, in I,
plaats van een vee­h0eder krijgt gij met Hèm te doen, Die,
Zijn kudde weidende, zulks doet als een herder. Zoovele l
schapen als Hij heeft, zooveel malen is Hij de Goede Herder.
Voor àl zijn schapen goed. Voor het teedere en het zwakke
heel büzonder goed: ,,Hij zal de lammerkens in Zijne armen E
vergaderen en in Zijnen schoot dragen. De zogende zal Hij j
zachtkens leiden" (jesaja 40 vs. ll). j
Dieren-bescherming! Niet zonder groote oorzaak staat op