HomeDieren-ZondagPagina 11

JPEG (Deze pagina), 742.89 KB

TIFF (Deze pagina), 5.14 MB

PDF (Volledig document), 19.97 MB

‘ 9
ook bevorderlijk zal blijken onze samenkomst van dezen
morgen, nu ik, -- dat is U wel reeds duidelijk geworden, -
een z.g.n. Dieren-Zondag­preek voor U ga houden.
{Ten grondslag legde ik een drietal verzen uit den be-
kenden 8sten Psalm, dien we kunnen noemen: den Psalm _
van ’s menschen heerlijkheid. God heeft Zijnen beelddrager
gekroond met eer en heerlijkheid, hem doen heerschen over
- het werk Zijner handen, àlles onder zijne voeten gelegd.
­ Van dit ,,alles" geven onze tekstverzen een nadere om-
` schrijving. Des menschen heerschappij wordt daarin be-
paaldelijk beschouwd als zich uitstrekkende over de dieren-
wereld, die wordt voorgesteld als hem onderworpen in al
hare afdeelingen, aangeduid door het vee en het wild ge-
dierte, vogelen en visschen, terwijl met ,,hetgeen de paden
der zeeën doorwandelt" misschien de ,,leviathan" bedoeld
is, het gedrocht dat ook in den 104den Psalm afzonderlijk
genoemd wordt.
Natuurlijk bedoelt de dichter nièt dat `s menschen heer-
schappij over de dieren beperkt is tot de door hem ge-
noemde soorten. Hij geeft slechts enkele voorbeelden, waar-
aan in onze dagen nog van allerlei zou zijn toe te voegen,
, nu telescoop en microscoop ook de verste en de kleinste
l dingen, waarvan het voorgeslacht zelfs. niet eenmaal ge-
` droomd heeft, binnen het bereik van ’s menschen konings-
i schepter hebben gebracht.
‘ ‘ Bovendien ook de natuurkrachten zijn hem onderworpen.
l Al het geschapene is er om hèm.
Maar de Psalmist gaat al die werelden stilzwijgend voor-
bij, om, evenals de Schrijver van Genesis, ’s menschen
heerschappij te beschouwen alleen in betrekking tot het
dierenrijk.
i Heet het dáár: ,,En God zeide: laat ons menschen maken
,,naar ons beeld, naar onze gelijkenis, en dat zij heer-
nschappij hebben over de visschen der zee en over het
,,gevogelte des hemels en over het vee" (Genesis 1 vs. 26),
hier is het: ,,Gij, o Heer! doet den mensch heerschen
,,over de werken Uwer handen, alles hebt Gij onder zijne
,,voeten gezet: schapen en ossen, allen die, ook mede de {
_; ,,dieren des velds, het gevogelte des hemels en de vis-