HomeDieren-ZondagPagina 10

JPEG (Deze pagina), 800.98 KB

TIFF (Deze pagina), 5.14 MB

PDF (Volledig document), 19.97 MB

. 8 A `
derwerp, het rapport van den Inspecteur der Vereeniging
tegen het mishandelen van dieren, voor Haarlem en Om-
streken. H
· ln dat rapport komt ook deze zinsnede voor: ,,Aan het
,,strand te Zandvoort werd in den zomer meermalen toe-
4,,zicht gehouden en, zooveel mogelijk, ruwheid voorkomen.
,,Dit belette niet dat er vele klachten inkwamen, waarop
,,het Bestuur der Vereeniging bi_j het Gemeentebestuur van ·
,,Zandvoort een adres indiende, met dringend verzoek de _ ‘
,,mishandeling, met de middelen die de wet daartegen aan- `
·,,geeft, te beletten of te straffen".
Nu heb ik nooit vernomen dat er door onzen Raad van
dit, volgens genoemd rapport reeds ingediewde, adres eenige
notitie is genomen. lk herinner mij niet uit de raadsverslagen
dat het adres ook maar ter tafel is gekomen. In ieder geval:
het heeft niets uitgewerkt. De Zandvoortsche ,,Vroede
Vaderen" schermen altijd graag met den dooddoener ,,Bad­
plaats-belang", een rubriek waaronder ook de strand-rijdieren
schijnen- gerekend te moeten worden, evenals b.v. de slechte
huizen die hier, althans gedurende het seizoen, van Over-
heidswege worden geduld, daar de politie de exploitanten
in hun goddeloos bedrijf kalm laat begaan. Het heeft er
veel van of de Magistraat, inplaats van de dierenbescher­ _ i
ming krachtig ter hand te nemen, ’s zomers zooiets als _
beesten-bescherming schijnt vóór te staan. Adres aan menige
,,inrichting" hier, wier ,,zaken" met alle begrippen van i W
moraliteit in flagranten strijd zijn. t
Intusschen: ,,eendracht maakt macht". VVat door enkele
personen, of door een vereeniging op zichzelve, niet be-
reikt kon worden, is nog wel te bereiken als de openbare
meening maar bewerkt wordt en gelegenheid heeft zich te
uiten. Als de gewetens wakker worden en het adres, dat "
afschaffing van die strand-rijdieren bedoelt, druk wordt ge-
teekend, moet er aan die dieremmishandeling een einde
komen. Ook in den Zandvoortschen Raad zitten mannen,
die dat gebeul afkeuren en die blijde zullen zijn zich in
dien geest uit te spreken als het adres ter tafel komt in
hunne vergadering.
Mogelijk dat tot bereiking van het gewenschte doeleinde _,,