HomephosphaatmeelmeststofPagina 2

JPEG (Deze pagina), 1.22 MB

TIFF (Deze pagina), 11.99 MB

PDF (Volledig document), 2.91 MB

Wordt het PHOSPHAATMEEL onmiddelijk voor den uitzaai onderploegd, zoo ont-
wikkelen zich in den eersten tijd wel is waar de planten niet zoo snel als bij Superphosphaat,
maar na 0 weken is de uitslag gelijk.
Men vergete niet, dat uitsluitend gebruik van phosphorzuur nooit zulk eene werking
heeft als met bijbeniesting van Salpeter of Kalizout (dit laatste vooral bij klaver en op weiden).
‘ Doet men bij het PHOSPHAATMEEL 50 tot 200 Kilos Chilisalpeter per Bunder
(Heetare), dan vervangt men de Guano en het Beendermeel en verkrijgt op veel goedkoopere
wijze dezelfde resultaten. .
Met zwavelzure Ammoniak moet men het niet mengen, daar dit door de kalk het .
· Ammoniak verliest.
Alle gronden zijn min of meer arm aan Phosphorzuur en het bijbrengen daarvan
geeft regelmatiger dan eenige andere plantenvoedende stof, vermeerdering van opbrengst.
_ Daar de prijs van het PHOSPHAATMEEL, hoewel er meer van moet worden
gebruikt, veel goedkooper is dan de Superphospliaten, is het duidelijk welk een voordeel deze
nieuwe meststof geeft.
Met het oog op de lage marktprijzen, voor alle gewassen, is bezuiniging in de
productiekosten voor den Landbouwer van het grootste gewicht. Het PHOSPHAATMEEL is de
beste en goedkoopste van alle meststolfen.
· Voor bestellingen en verdere inlichtingen wende 1nen zich tot onze H00fd­Agenten
voor Nederland, de Heeren ‘ .
W. MAINGAY & Co., Wijnstraat 76, Rotterdam,
_ of den Heer . _ _ ,
Agent te .... , .... . ..... , c M c . .. i , .
, WM. H. MULLER & C°.,_Rotterdam.
. Eemlge Importeurs vcm het Phosphaamwel dar ­
` Fabrtelvcn van H. & E. ALBERT. nl
A ltO’l"l‘ERDAM, .lanuari 1887.