HomephosphaatmeelmeststofPagina 1

JPEG (Deze pagina), 1.68 MB

TIFF (Deze pagina), 12.00 MB

PDF (Volledig document), 2.91 MB

i L W7
rnosrna ix ïrMnnL E s s
uit de Fabrieken va11 H. & E. ALBERT.
­­­­­-­-­-­-<>c>(%~I)o<>­­-­-­­­­­­­­­
Bizonder gunstig werkende Pl1ospho·rzuur­llIeststof.
Het PHOSPHAATMEEL is eene nieuwe meststof, die door haar lagen prijs en
hoog gehalte aan Phosphorzuur en Kalk, eene groote toekomst heeft. Reeds zijn verscheidene
duizende tonnen ter bemesting in Noord­Duitschland verzonden. `
Uitgebreide proeven in de praktijk op het veld in Duitsehlanïl en Engeland
genomen, hebben uitstekende resultaten opgeleverd, zoowel voor turf- en veengronden als voor
zure en drassige weiden; toegepast op de gewone akkerbodem en weiden, vond men reeds bij
den eersten oogst groote vermeerdering van opbrengst. `
_ Het PIIOSPHAATMPZEL bevat gemiddeld 16 tot 20 pCt. Phosphorzuur en 46
· tot 54 pCt. Kalk en Magnesia. Door de werking der natuur lost dit Phosphorzuur in den _
bodem op.
Wij garandeeren een gehalte van 17 tot 19 pCt. gezamenlijk Phosphorzuur en eene
iijnheid van maling van 85 tot 95 pCt. door eene 1/al millimeter zeef en hiervan weder 60 pCt.
stoffijn door eene .l /15 millimeter zeef vallende. ,
Fe. . " - . De bemesting met PHOSPHAATMEEL is 1net·het beste gevolg aan te wenden in
veen- en zandgronden, zure en drassige weiden, klavervelden en ook voor alle andere soorten
van gronden.
b Daar de grond in Nederland bijna overal kalkarm is, biedt het PHOSPHAATMEEL
met het oog op zijn hoog kalkgehalte voor ons land bizondere voordeelen. ·
Het werkt sneller dan beendermeel en. heeft de eigenschap, dat de meeste planten
(voornamelijk die welke tot voedsel dienen) en ook weiden door het aanbrengen er van, de
stikstof uit de lucht opnemen, zoodat het PHOSPHAATMEEL ook door deze eigenschap een
groot voordeel oplevert.
De bemesting met PHOSPHAATMEEL is vooral daar aan te bevelen, waar men
voor een of meer volgende jaren eene aanhoudende werking van het Phosphorzuur beoogt.
Daar het Phosphorzuur niet direct door regenwater maar door de inwerking der
natuur in den bodem oplost, gaat er niets verloren ben is d,e nawerking ook in volgende
jaren veel grooter dan bij de andere meststoffen.
Het PHOSPHAATMEEL is ook voor vermenging met Compost bizonder geschikt.
Voor veengronden, drassige en zure weiden moet men jaarlijks 400 tot 600 Kilo-
crram per Bunder (Hectare) mesten.
C Voor Handelsgewassen zooals Aardappelen, Suikerbieten en dergelijke den grond meer
uitputtende gewassen, zal men 800 Kilos noodig hebben. ‘
. ‘ Met het oog op de bovengemelde nawerking van het PHOSPHAATMEEL zal echter
in de eerstvolgende jaren bemesting geheel overbodig, of in zeer geringe mate voldoende zijn.
Om de natuur tijd te Geven op het PHOSPHAATMEEL in te werken, strooie men
deze meststof zoo vroegtijdig mogelijk uit.
Het onderploegen in de akkers is noodig, daar de meststof dan op de plaats komt
waar zij de grootste werking heeft. .
Blijft het langefen tijd op den bodem liggen voor het ondergeploegd wordt, dan kan
‘ dit niet anders dan een gunstigen invloed op de werkzaamheid van het phosphorzuur hebben.
Het zware meel zakt in den erond en is een verloren eaan van phosphorzuur niet te vreezen
r zooals bij het al te oplosbare Stiaperphosphaat. D
Het kan op hooiland worden uitgestrooid, wanneer in den herfst het vee uit de
weiden is, en indien mogelijk, worden ingeëgd.