HomeLandhuishoudkundige school te GroningenPagina 5

JPEG (Deze pagina), 687.60 KB

TIFF (Deze pagina), 4.62 MB

PDF (Volledig document), 13.22 MB

i 5
` wachten door genoemden heer in zijne tegenspraak op zulk
‘ _, eene wijze behandeld te worden als in genoemd N°. van de
. i Gids geschied is; en ik niet alleen, maar ook vele anderen,
j 4 die mij in mijn werk geholpen of eerst als leerlingen en later
_ als vrienden ter zijde gestaan hebben.
l De heer STAHING schijnt het slecht te kunnen verdragen,
dat iemand van een ander gevoelen is dan hij zelf, en dan
· boos te worden niet alleen (het spreekwoord vergetende: »die
zich boos maakt, heeft ongelijk") , maar ook die boosheid in
hoogst onbetamelüke bewoordingen in geschrifte te doen blhken.
In elk geval heb ik hierdoor het bewijs, dat mijne aanmer-
· kingen goed aan haar adres gekomen zijn en dat de heer
STAHING, zoo als men ook algemeen gelooft, de ware auteur
is van al die overdreven eischen, waarmede men ons land-
bouw-onderwijs wil bezwaren.
Moge ik mü al verpligt rekenen, den heer S. te antwoor-
den, kieschheid weérhoudtnnij te zeggen al wat ik op het
hart heb. Daarom b. v. zal ik niet in het licht stellen, van
wanneer de tegenwerking der Landhuishoudkundige School
( door den heer S. dagteekent, noch een uitval, alsof vroeger,
in plaats van kundige lieden, tot niets deugende neefjes of
vriendjes als ambtenaren voor het hosehwezen naar Ned. Indië
zouden gezonden zgn (blz. 195), naar verdienste beantwoorden.
· lle heer S. begint, op mij doelende, reeds dadelijk te spre-
ken van Professoreizwijsfzcid en zegt later (blz. 202), dat hij
zich beklaagt over de >>Professorenwgsheid, die het hier te
‘ lande niet verder gebracht heeft dan de schuim af te scheppen
I van eenen krummelarijpoel in het groote gebied der landbouw-
( wetenschap?
Het is de eerste maal, dat mh de titel van Professor als
, eene soort van seheldnaam wordt aangerekend. Indien mijne
aanwijzing van zoovele utopiën - in goed Hollandsch dwaas-
1 heden, - als door den heer STAHING op hoogen toon over
j het onderwijs worden uitgekraamd, - waar is, d/öixl het er
weinig toe, of die teregtwijzing geschreven is door een Pro-
fessor of door een ander; even als eene dwaasheid eene
Q dwaasheid blijft, door wien ook voorgedragen.
f De heer STARING zegt verder, dat die professorenwijsheid
de ontwikkeling van den landbouw zoo lang belemmerd heeft
en nog blijft belemmeren. liet voegt mij niet te zeggen, wat
ik tot ontwikkeling van den landbouw getracht heb te doen
l
l
ii
t
l