HomeLandhuishoudkundige school te GroningenPagina 4

JPEG (Deze pagina), 648.36 KB

TIFF (Deze pagina), 4.62 MB

PDF (Volledig document), 13.22 MB

Het doel van den Inspecteur van het Middelbaar Onder~ ‘
j vvüs is, om de landbouw­sehool van Groningen te vernie-
tigen. Hierom heeft hij eenvonzer , den Hoogleeraar H. i
` C. VAN HALL, op de meest ongepaste wijze, wij schromen ,
niet dit te zeggen,.in genoemd nommer van De Gids t
verguisd , zoodat deze, hoe afkeerig ook van strtjdsehriften,
A wel genoodzaakt was, het onbewezene der uitspraken van #
Dr. STARING en het verkeerde van zijne plannen voor land-
] bouw­ondervvijs, in het licht te stellen. Wij rekenen het .
_ aan ons medelid en aan het belang der zaak verschuldigd, _
dat stuk van den Hoogleeraar vm HALL, als Bijblad bij
,_ De Gids van Nov. 1868 uitgegeven, hier in zi_jn geheel .
over te DCIDGYI.
~m.m.m
i · »ln de Gids van Augustus 1868 (welk stuk ik door afwe-
_, zigheid eerst lang na de uitgave onder de oogen heb gekregen)
behandelt dr, W. G. H. STARTNG een opstel van mh over Zand- i
V, bouzcoïzdwwijs, hetwelk ik in het Q"{jdscln·{;’t voor Nijrer/zciaï
van dit jaar, blz l-59, geplaatst had. lk haal de plaats, ‘
waar dit stuk staat, in het hijxronder aan, daar ik er prijs op
stel, dat deskundigen dat geschrift lezen en onpcmïijdig beoor- ,
deelen. De heer STARING zegt alleen, dat er in een onzer .
· tüdschriften een opstel verschenen is over het onderwgs in de 3
landhuishoudkunde. die willen weten, waarom de heer
STARING zich zoo boos tegen mij gemaakt heeft, dienen te A
weten, maar dat stuk te vinden en met er in gezegd lk
' had in dat geschrift mijne bedenkingen over l1<.·t‘ onderwijs in ï
den landbouw niet dan na riip beraad opgesteld en in het
licht gegeven. llat de lit·e1·a’t‘.xntïvi’; op eenige jinntrn een
ander gevoelen l(OtJSl.t·!l’tl(`!, mist ik. ­­- lïene t«·geus=jiraak van
j hem had mij dus niet bevreeind en eene poging tot wederleg­ i
ging van müne redenen had mij niet gehinderd, als het op g
eene bose/zeideize wijze geschied tres. llierop meende ik regt te
hebben, daar ik geloof`, zelf de perken der bescheidenheid
niet te buiten gegaan tc zijn; maar ik had niet kunnen ver-

2
it
j l
i