HomeLandhuishoudkundige school te GroningenPagina 17

JPEG (Deze pagina), 653.42 KB

TIFF (Deze pagina), 4.70 MB

PDF (Volledig document), 13.22 MB

l 'lö
i landbouw in geheel Nederland in de laatste 25 jaren
alleraanmerkelijkst is vooruitgegaan, en niet het minst in
de provincie Groningen, waar het onderwijs den meest
onmiddellijken invloed moest hebben, en waar verreweg
de meeste leerlingen der school in den landbouw gevestigd
zijn. De landbouw van Nederland is nu reeds wezenlijk
belangrijk: ons land brengt, naar evenredigheid zijner
uitgestrektheid, veel meer op dan Grootbrittanje, hoeveel
.; goeds daar ook in menige opzigten moge zijn op te merken.
Zoowcl in Engeland als in Duitsehland zijn zeer uitgestrekte
bezittingen, hoedanige wg hier niet hebben. Men begrijpt,
dat daar groote werktuigen, kostbare inrigtingen kunnen j
bestaan, welke op kleinere, doeh overigens goede bedrij- t
ven nadeclig zouden zijn. Waar echter de vreemde land- l
bouw nuttige zaken heeft aan het licht gebragt, wordt
daarvan hier wel deugdelijk partij getrokken, dat met zeer
vele voorbeelden ware aan te toonen. ‘
Het onderwijs voor Nederlandsche landbouwers toe te t
i vertrouwen aan buitenlanders, dat bij de oprigting der
Rijks landbouw·selzool bijna zeker het geval zoude zijn,
rekenen wij zeer schadelgk en hij, die zich niet door j
j schoonklinkende theorien of door op meesteraehtigen loon
_., uitgesproken volzinnen en door op onzen landbouw niet
toepasselijke theoriën laat verblinden, zal de hier gevolgde
wijze van handelen als de op dit oogenblik beste en,
naar ons inzien, in de werkelijkheid alleen uitvoerbare
wijze van landbouw­onderwijs moeten verkiezen. Wij
meenden alzoo onze stem in het openbaar te moeten j
verlzett`en tegen de mogelijke vernietiging van hetgeen t
hier door veeljarige zorg niet moeite is te zamen gebragt j
en dat door ondervinding gebleken is, kundige leerlingen j
te hebben geleverd; waar men eeliter meer zoude hebben
kunnen tot stand brengen, als men op meer onbekrom-