HomeLandhuishoudkundige school te GroningenPagina 15

JPEG (Deze pagina), 657.16 KB

TIFF (Deze pagina), 4.74 MB

PDF (Volledig document), 13.22 MB

t
i ,
l is
‘ ,
l kunnen opmaken uit het gering aantal leerlingen, thans
niet meer dan M.
Dit heeft, in den eersten opslag, oenigen schijn, maar,
als men de onophoudelijke tegenwerking der school, (ook
in het hierboven (hl. 4) vermeld werkje van den heer J.
B. SNELLEN aangeduid), in aanmerking neemt, is dit waar-
lijk geen wonder. Men kan nagaan , wat de heer STARING ‘
in bijzondere gesprekken zal gezegd hebben, als hg geen
bezwaar maakt, er zich zoo over uit te laten als hg ge-
daan heeft in een gedrukt en openbaar gemaakt stuk. l
, Wij hebben nooit leerlingen uit gebrek aan ruimte be-
i hoeven al` te wijzen, zoodat wij in dit opzigt steeds aan l
de behoefte hebben kunnen voldoen , en wanneer het blgkt, t
dat hier goede leerlingen gevormd zgn ­ hetwelk wg l
door vele namen kunnen aantoonen ­­ is het bewijs gele- l
i verd, dat onze lnrigting, al is zij niet volmaakt, dat niemand
l onzer ooit heeft willen beweren, toch in vele bestaande l
behoeften aan landbouw-onderwijs op eene goede wijze
j voorziet. Wij zouden wel wensohen de getuigenis te hoo- "l
ren der leerlingen, die hier geweest zijn. Slechts enkelen l
hebben in het openbaar te kennen gegeven, wat zij aan l
het hier gegeven onderwijs verschuldigd zgn -­ en dat
waren personen die onze geheele lnrigting goed kunnen
beoordeelen, daar zg hier als kweekelingen geweest zgn
en nu den landbouw zelven of vakken, die daarmede in i
het naauwste verband staan , met goeden uitslag beoefenen.
Behalve hen, die in het openbaar gesproken hebben,
zgn er vele anderen, van wie wij ons overtuigd houden i
i dat zij mede gaarne een goed getuigenis afleggen, in
tegenspraak met de veroordeeling, welke de Minister, die, l
naar onze meening, niet voldoende is ingelicht en met
» den werkelijken stand der Landbouw­school bekend ge-
j maakt, in ’s Lands vergaderzaal in het openbaar heeft j
j uitgesproken.
l
i
l