HomeLandhuishoudkundige school te GroningenPagina 14

JPEG (Deze pagina), 665.89 KB

TIFF (Deze pagina), 4.74 MB

PDF (Volledig document), 13.22 MB

t
E
12 l
j .
deze kunnen des zomers in hun bedrijf niet gemist wor-
den. ­- Jongelieden die nog met de praktijk onbekend
zijn? Ook deze niet; want voor deze is kennis van de
praktijk eene dringende behoefte, aan welke zij bij ons
kunnen voldoen, maar niet op de voorgestelde Rijks land-
bouw·sohool. Maakt men al aanmerkingen op het afbreken
der winterlessen door den zomereursus, dit ligt in den
aard van het vak en is zeker veel minder nadeelig dan
dat men gedurende 5 of meer jaren geheel buiten de
praktijk blijft, en een Diploma als landbouwkundige ver- j
krijgt, terwijl men in het land-bebouwen volkomen on- j
kundig is.
4". ls het onderwijs bij ons niet goed? Een onzer
is met landbouw-onderwijs sinds zeer velejaren belast.
j Het zoude ons niet voegen, daarover te spreken en het
ware ook onnoodig, daar hij zelf zijn onderwijs openbaar
j heeft gemaakt in de in het hierboven overgedrukte stuk j
T aangehaalde geschrift, maar als met hem de Hoogleeraar
M , M. sALvr;enA, Dr. .1. M. vm BEMMELEN, Mr. w. A. extreme, l
_ Dr. 1;. scriöxrmo, en de heeren T. M. A. JACOMETTI, w.
i .1. 11. vAiv rreasox, .1. c. e1LLaorn, s. eeeeuuis, 1. n. Boeke,
_ G. POST en in het zomer-halfjaar ook nog de bouwmeester
§ E. LEENDERS, elk een deel der te onderwijzen zaken behar­
tigt, is er voorzeker gelegenheid genoeg om onderrigt te
krijgen in de verschillende in ons programma aangewezen
l vakken, in de hoofdzaak dezelfde als die van art. 20 van
. de wet op het Middelbaar onderwijs.
Wij hebben geene gegronde bezwaren tegen het hier
gegeven wordend onderwijs vernomen en, wat de halelijke «
j personaliteiten tegen den Hoogleeraar VAN HALL in De j
j Gids van Augustus 1868 betreft, deze zijn in het boven-
aangehaalde stuk reeds door hemzelven in hetzelfde Tijd-
schrift wederlegd. j
5e. Zoude men het niet voldoen aan de behoefte l
r l
l
l