HomeLandhuishoudkundige school te GroningenPagina 13

JPEG (Deze pagina), 620.58 KB

TIFF (Deze pagina), 4.72 MB

PDF (Volledig document), 13.22 MB

t l
l
l ti j
met de praktijk bekend zijn en die de theorie hiermede
in verband brengen. j
29. Geven wij aan hen , die niet van der jeugd ai` met j
de praktijk van den landbouw bekend zijn, gelegenheid , i
om zich gedurende het zomerhalfjaar in de hun ontbre-
kende praktische zaken geheel of gedeeltelijk te oefenen
en zaken aan te leeren, die men moeilijk binnen 's kamers
zich eigen zoude kunnen maken. Wij zeggen gedeeltelük; ,
i . want, waar men ook eene landbouw­sehool plaatse, nooit
zal men alle verseheidenheden der landbouw-praktijk op j
` eene plaats kunnen vereenigen; doch onze inrigting is j
zoo, dat hij, die zich op eenig bijzonder deel der land-
huishoudkunde meer bepaaldelijk wil toeleggen, bij voor- j
beeld op de tabaksteelt, de houtteclt, de zuivelbereiding, l
de meekrapteell enz., dit in de daarvoor meest geschikte l
I streek gedurende het zomerhalljaar doen kan en telkens
l in het winterhalfjaar tot de algemeene theoretische lessen
terugkerrcn. l
l 5°. Zij, die zich meer bepaald met den landbouw onzer j
Oost- en West-Indische bezittingen bekend willen maken,
kunnen de liiorvour at`zonderlijk gebonden wordende lessen
t nevens de andere lessen bijwonen.
Ziedaar een onderwijs, dat, als men het geluk heeft
t goede onderwijzers te vinden, voor de behoeften van ons
land geschikt ­­ {let heeft een doel, dat bereikbaar
is. Het kan bepaald nut doen en behoeft niet als een
onbereikbaar ideaal of onderwijs in zaken, die voor ons
land niet toepasselijk zijn, beschouwd te worden. j
ln de plaats daarvan wil de heer smnme en, zooals nu
; blijkt, ook de Minister van Binnenlandsche Zaken, eene
i Rijks landbouw­sehool oprigten volgens de wet op het
l Middelbaar onderwijs, in een het geheele jaar doorloopen-
den cursus, zonder praktyk. Wie zullen deze lessen bij-
wonen: zoons van landbouwers? Deze zeker niet; want
L