HomeLandhuishoudkundige school te GroningenPagina 12

JPEG (Deze pagina), 619.73 KB

TIFF (Deze pagina), 4.72 MB

PDF (Volledig document), 13.22 MB

i l
io I
gebezigd. lk geloof dus niet, dat het door mij gebruikte i
woord, hoewel weinig vvelluidend, onjuist is.
Ik onderwerp het bovenstaande met vertrouwen aan het
oordeel van allen, die in den landbouw belang stellen, die
de zaak kennen en geen hijbedoelingen koesteren. Als deze
l op fatsoenlijke wijze een van het mijne afwijkend gevoelen
mogten uiten, zal ik dit gaarne hooren en, waar ik kan,
van hunne opmerkingen partij trekken."
AMNMW l
(
I `
t
l
En nu vragen wij, waaruit blijkt het » al meer en meer,
l dat de Londhuishoudhundige School niet aan de behoefte vol-
l doet." Welke is die behoefte?
Kennis te bevorderen van den landbouw niet alleen, I
maar ook van de natuur- en scheikundige wetenschappen, l
welke met landbouw in onmiddellijk verband staan. Dit §
doel is hier steeds voor oogen gehouden, maar zoo als l
het voor Nederlcwid noodig is, en zoo als dit onderwijs in
i de bestaande omstandigheden door onze jeugdige landge-
nooten kon worden bijgewoond. Wij geven daarom ’l“. aan
zoons van praktische landbouwers, die, op enkele uitzon- f
i deringen na, ’s zomers toch niet uit hunne praktische Z
j werkzaamheden gemist kunnen worden, gelegenheid, om
g 's winters een geregelden cursus over landbouw en aan- t
verwante vakken bij te wonen. Er gaat geen jaar om,
i dat niet eenige zoons van landbouwers, meest uit de
L provincie Groningen, de lessen bijwonen, en wij weten
i dat een aantal in de praktgk thans gevestigde mannen
erkennen, veel nut van het hier gegeven wetenschappelijk , t
onderwijs te hebben getrokken.
t Zal de landbouw­wetensehap wezentlijk vooruitgaan , dan
moet dit vooral komen van hen, die voor een deel reeds
! `