HomeLandhuishoudkundige school te GroningenPagina 11

JPEG (Deze pagina), 726.32 KB

TIFF (Deze pagina), 4.70 MB

PDF (Volledig document), 13.22 MB

9
over het noodzakelijke der praktische oefeningen en betoogt,
dat alleen theorie, bij eene Rijkslandbouwschool, zonder prak-
tijk, schadelijk moet zijn. Er zijn verscheidene zaken, die )
eigentlük alleen goed op het land en in het gunstig saisoen
geleerd kunnen worden. »Het wetenschappelijk onderwijs in
den zomer zou," zoo leest men in de Economist (blz. 782,
nhoofdzakelük moeten bestaan in de behandeling van land-
huishoudkundige onderwerpen, landbouw­boekhouden, tuin-
bouw en ooftboomteelt in de eerste plaats, en verder in
dierkunde, botanie, meteorologie, veeartsenükunde, toege- i
( ,_., paste wiskunde, waterpassen en nivelleeren." Dit geschiedt l
hij ons werkelhk. Behalve praktische oefeningen in ploegen,
, zaaijen, enz., worden nagenoeg alle deze onderwerpen (’s mor- (
i gens van 9 tot 12) in het zomerhalfjaar behandeld. Of nu
de heer S. regt heeft (blz. 201) te dezen aanzien eenvoudig
i te spreken van >> verbeuzelde zomerhalfjaren" en dat de tijd .
I gedurende de helft van het jaar onnut verknoeid wordt, laat 1
ik aan de beoordeeling van iederen onpartrjdige over.
Dat onze hoerderü, onder de leiding van den heer VAN
ITERSON en den bouwmeester LEENDERS, ook geldelijk goede
. , uitkomsten geeft en alzoo als een goed voorbeeld kan die-
j nen , wordt door den schrijver in de Economist naar waarheid (
{ aangewezen. j
Op het einde van het stuk van den heer S. komt nog een
I kleine zet (om het Fransche woo1·d tirade niet te gebruiken)
E voor, over de »lamlendige, grammatikaal onjuiste naam van
J landhuishoudkundige school" (blz. 202). Ik wil dat woord
` niet in allen opzigte in bescherming nemen; het klinkt
inderdaad niet fraai en, als men het woord landbouw in
algemecncn zin opvat, zou Zcmdbouwschool even goed zijn,
maar het woord landlzuishoudkzmdc dagteekent van de wette-
lijke besluiten van den Koning over het onderwijs van 1815,
of welligt nog vroeger. Het wordt gebruikt, om aan te dui-
den de wetenschap, die niet den landbouw (in beperkten
zin), maar ook de houtteelt, veeteelt, enz. behandelt. Eene
school, eene vereeniging van personen, waarbij onderwijs
gegeven wordt in landhuishoudkunde, kan dus wel eene
landhuishoudkundige school genoemd worden. Een landl1uis­
houdkundige tuin daarentegen zoude men niet kunnen zeggen.
Daarvoor wordt dan ook de benaming landhuishoudelijke tuin