HomeKünstliche Düngung im WaldePagina 2

JPEG (Deze pagina), 873.34 KB

TIFF (Deze pagina), 7.27 MB

PDF (Volledig document), 8.36 MB

Q3erlag mm Suliuê ëtprtuger in ëäerltn QBQ.
tl t fl f" 9I S
11]]] llglllllfll IJIII llï Ilïllllgtïï. 7
Qïine Cêiuïübrung in baê êtubium ber Blütenlvien (öjemäcbïe ,_
für Cötubterenbe nnb £teBl)aBer. ,_ ·
ïpegauêgcgebext mm
älërni. Dr. Göuftuu Stratum,
üëtivutbngeut het ääutauit au het lïuinerfitát su %erIixx, Sïuïtnê mh Bntau. Qlluïeum gu Bbahlexu.
ërfter áöaubz _ .
£ic böbctcu ääilgc (Basidiomycctes).
Sïërm êltwï. Dr. (Quitav Einbau. ­
Smit 607 ïçtguten tm Iegt - Bmette, Durcfygeïelycnc äluflagc. Gáebtmben Slàretê 33%.8,60.
_ Sweiter %Baub: ' _
fàie miärvffvpifcbeu äáilge. ,
93rm álsrui. Dr. (Smïtav Einbau.
Smit 558 ïïtguren tm Iegt - älêretê Sm. 8,-. ‘ _
QD 'tt SB bz . S -
ïï Que ïçlecbtcu. S
ëB:m ‘Brni. Dr. (äuïtau Einbau. ’
Smit 306 äigugen im Eegt - Slèreiê Sm. 8,-.
?B` t 23 B, E 'ILII: ,
mv er au er mw äugem
mu álsrvf. Dr. Gtuïtav Sèinbau.
(êïrïte áälbtetltmgz Smtt489 ïïtguren tm Zegt - äläretä Sm. 7,-. _ _
Bmette Slllwtetlungx Smit437‘{5·tguïe11imïegt - Släretê Sm. 6,60. {
ääierten §Baub, Zeil III: )
®ie älleereêalgeu.
ëïëtm äswi. Dr. Slïulaert êltilgcr. _
J Smit 183 ätguteu tm ïegt - Slêgetê Sm. 5,60. ­ _
ïdluftev ätaubz ‘
fbie Saulmwofe.
mn Dr. áläilbelm Soul;.
Smit 265 ï§tguren tm ïegt - Slärejê Sm. 7,-. §
G rt 28 bz , L
JQLEL äre i£¤rf= mtb Selvermvvfc. E
ähm Dr. Slïüilhelm Soul). .
Smit 296 ätguren tm ïegt. {
®ie `ïçarttpflaugcu (Ptcridophyta). _ V
ïëvlllüïltibü ämuïe, Dberïtlexatnant a. Q. _ g
Smit 73 ïïtguren tm Zegt - Slêretê Sm. 8,40. l
, ha
Qiergu ïeuerungêguicbläge.
. " '
i -