HomeNogmaals zaaien of planten bij aanleg van boschPagina 9

JPEG (Deze pagina), 1.16 MB

TIFF (Deze pagina), 7.50 MB

PDF (Volledig document), 11.24 MB

l ‘ - .
I 9
2 .
ers ä ontk·omen aan de gedachte, dat het mislukken meer of minder
md aan d-e uitvoering moet hebben gelegen.
€ï" De heer Van Leusen bericht in de laatste jaren bij herbebos­
Be- ` sching ook te hebben moeten kiezen tusschen zaaien en plan-
b€‘ ten. Planten kwam hem voordeeliger voor. Toch ligt het in zijn
Op bedoeling thans een vrij groot perceel heide tot bosch te maken _
mk ` door bezaaiing met den, berk, Larix leptolepis en witten els.
ïêr Uit een en ander moge den lezer blijken, dat de wijziging in
311* cultuurmethode_ niet gebaseerd is geweest op_ de zekerheid, dat
ug i deresultaten beter zouden zijn. Hoe zou dit ook mogelijk we-
" zen! Bij het verplanten zullen de wortels steeds beschadigd
mt I , _ worden. De eenige natuurlijke ontwikkeling kan worden ver-
_ ` { _ kregen door zaaien.
IS"` ` Ten slotte zien wij ons genoopt nog een enkel woord te zeg-
! · gen naar aanleiding van een schrijven van een boomkvveeker,
at ` die ons alle voordeelen opnoemde van het planten; vooral als
BH _ men maar zorgde plantsoen te betrekken van vertrouwde adres- _
sen, gaat er naar zijn oordeel niets boven planten! _ “
m In hoeverre dezïe beschouwingen objectief zijn, dan wel ont- .
Bh staan uit de vrees, dat bij algemeene toepassing van het zaaien
BT de vraag naar plukmast belangrijk zal verminderen, is een
gt zaak, waarop we niet nader zullen ingaan. _
m | ' Voorloopig zal er nog wel veel geplant worden, maar wan-
lb neer de boschbouwrer bij het nemen van zijn maatregelen de
S‘ sleur vaarwel zegt, en zich afvraagt, of in vele gevallen niet ' `
" een betere toekomst is weggelegd voor het gezaaide dan voor
*I` het geïplante bosch, dan zijn we een belangrijken staphverder.
E . [ Generaliseeren, een bepaald recept onder alle omstandighe-
·` V i den toepassen, het kan niet goed zij nl, maar wel is goed de raad
a van Delille, dien we u ten slotte nog willen geven: ~
h _ , Mais avant de planter
!‘ ‘ ' Obseroez, Iconnavissez, imitez la. nature.
l' Amersfoort en Esbeek, Maart 1923. , ·
4 " E. HESSELINK.
"·.. “ C. J. G. SISSINGH.
x · .