HomeNogmaals zaaien of planten bij aanleg van boschPagina 6

JPEG (Deze pagina), 1.15 MB

TIFF (Deze pagina), 7.57 MB

PDF (Volledig document), 11.24 MB

E
. 6 _ . M
jaren, als verloren te beschouwen. Wij willen hier nog wijzen. ‘
op een geval uit Dwingeloo, waar de heer Westra van Holthe in
1911 een vergelijkende proef wilde nemen met zaaien en plan-
ten van groven den. Tengevolge van de droogte kwam het zaad
eerst in een volgend jaar op. Dergelijke gevallen zijn ook in de
buitenlandsche literatuur bekend. Men doet dus goed niet te
spoedig een bezaaiing als mislukt te beschouwen, als men niet ·
dadelijk planten ziet. Bepaald mislukt, dat zal niet gauw het `
geval zijn, al kan tengevolge van wat wij mielulcü noemen de
sluiting wel eens wat heel lang uitblijven en dus een heivegetatie
lang en sterk optreden. _ _
Een andere kw·estie is, als nà het opkomen de planten weer
_ verdwijnen. Vooral op diepbewerkt·e gronden zijn slechte on- ‘
dervindingen opgedaan met zaaien. Daar is o.a. het gevaar voor “ E
opvriezen zeer groot. Uilkens 1) zegt dan ook met het oog op
het opvriezen moeten vele gronden niet diep worden bewerkt;
het is voldoende, als ze na ontwatering dunnetjes op afwatering ‘
geplo-egd worden. Dit neemt niet weg, dat met succes gezaaid ‘
kan worden op minder diep bewerkten grond, zooals o.a. blijkt - ,
in het Vierhouterbosch. Hier werd de grond afgelegd met één X ,1‘
loïssen steek -er op. Vervolgens wordt alles gelijk gesleept en , ~
geharkt. Na het zaaien wordt het zaad ingeharkt. {
Nu wij toch deze werkwijze memoreeren, willen we tevens t
even meedeelen, hoe te Ede gehandeld werd bij het dennenzaaien _
op heigrond. _ V B V
­ 1. In het vroege voorjaar werd zoo noodig d·e heide afge- ' H .
. brand. l
2. Het te bezaaien vak werd ingedeeld door rij en kuiltjes (een ­
schop zand) op de plaats, waar zand gegraven zou worden
voor het overaarden van het zaad. De afstand dezer kuil- ;
tjes bedroeg 6 M. i
3. Het zaaien van 5 K.G. grove-dennenzaad kon nu zonder B
baken plaats hebben.
4. Bij het overaarden werden kuilen gemaakt van 1 M2 op- ¥
H pervlakte. De bovenste steek (spit) werd afgenomen, en
naast den kuil gez·et. De 2de steek werd vóór het uit-
1) Th. F. Uilkens. Onze houtgcwassen.
a ‘ . 4
i i ` ’ >á
. c l
I. ,~ W
- ' ` I A , ` , 774 U “‘;ï;_Y_r_ALY_>AA_M Y jv ,7 44 ’ A E ­ g ly`, `Y *,.7 4.;, V `,<.4_,'