HomeNogmaals zaaien of planten bij aanleg van boschPagina 5

JPEG (Deze pagina), 1.27 MB

TIFF (Deze pagina), 7.67 MB

PDF (Volledig document), 11.24 MB

` 5
j , » Op de Dorschkamp bij Wageningen toonde de heer Pabst twee _
perceelen van denzelfden leeftijd, het eene gezaaid, het andere
_ . geplant. Terwijl het gezaaide goed groeide, waren van de ge-
' _ plante dennen slechts weinige gespaard door Trametes enz. g
l H·oewel feitelijk alle berichtgevers verreweg de voorkeur
‘ geven aan zaaien van grove dennen, willen wetoch ook kennis
~· nemen van geopperde bezwaren. V ­
­ De heer Westra van Holthe noemt als voordeel van het plan- .
‘ __ ten op bewerkten grond de gelegenheid, die men heeft om ge- , *
i mengd bosch aan te leggen door ruime tusschenpoting van
E ` , _ eikels. Naar onze meening behoeft het zaai-en van grove-dennen-
· ‘ bosschen in het algemeen geen bezwaar te zijn om te mengen
l . met eik enz. «
· Integendeel, wanneer men gemengd bosch door zaaiing van ,
eikels wil aanleggen, is de kans van slagen veel grooter bij ^
s E zaaiing der dennen dan bij planting. Buitendien bestaat no·g de
_ · . gelegenheid om op gemakkelijke wijze het zaad van meerdere H
i houtsoorten, fijnspar, beuk, lariks enz., mee te zaaien. .
E _ Een ander punt vormen de beschadigingen door konijnen,
gi korhoenders en insecten, zooals Retinia’s.
. De berichtgevers ·zijn het niet altijd eens over deze kwestie;
sommigenachten de gezaaide dennen minder onderhevig aan
i‘` . deze beschadigingen, an·deren zijn van omgekeerde gedachte.
‘ E ` Van verschillende zij d-en wordt meegedeeld, dat de konijnen
m·eer schade doen aan de geplante dennen, zoo ­o.a. te Dwingeloo
il en bij Wageningen.
.; Wat betreft de korhoenders en de Retinia’s valt op te mer-
‘ ..k·en, ydat deze zoowel de geplante als de gezaaide dennen op zeer
ernstige wijze kunnen beschadigen, zooals o.a. te Ede en Koot-
E wijk is gebleken. ­ ·
. Een zeer ernstige grief tegen zaaien wordt genoemd de ri-
' sico. De bezaaiingen z-ouden mislukken. Z­oo wordt o.a. bericht
uit Wageningen voor bezaaiingen in 1911 en voor Breda tus-
` sehen 1880 en 1890. Hiertegenover moet echter worden vermeld,
E . E dat noch te Ede noch te Vierhouten dit bezwaar ooit gevoeld is.
u Zlooals ree·ds in ons eerste artikel werd gezegd: Zaaien is een
_ W _ kunst en het kost geen moeite om bezaaiingen te laten misluk-
ken. Herhaaldelijk blijkt, dat het dennenzaad gezaaid werd in
- versch bawerktcn grond en dan is de bezaaiing, althans in droge .
‘ ‘ l
«.·~· - ->-~ - .ï· ·;. ‘.-·c >L;.i.j1;i_;.;;_i;..i..“Q],2i,i..~,,....,.. »· ‘ ‘ · avi d‘d'ï , l, , L .­s ?/