HomeNogmaals zaaien of planten bij aanleg van boschPagina 3

JPEG (Deze pagina), 1.23 MB

TIFF (Deze pagina), 7.58 MB

PDF (Volledig document), 11.24 MB

l -· t _,s_
` 3 H X
l
· l j V beschouwd, dat ze vast in den grond staan. ,,Na den storm in .
ä den winter 1921/22 kon men zien, hoe jonge dennenbosschen
. (geplant) op lossen grond scheef gewaaid zijn bij geheele vak- A
ken." Voorts wordt o.a. uit Ede gewezen op het belangrijke feit, E,
. ` dat zeer oude, gezaaide grove dennen zich zoo goed houden.
De he·er P. v. Emst, sed-ert vele jaren boschwachter in het
t h Vierhouterbosch, heeft ook alle gelegenheid gehad om vergelij-
‘ s n .. kingen te maken tusschen de resultaten, verkregen met zaaien en
« planten van dennenbosschen. Zijn eindconclusie is: ,,Als we
` " . grond hadden, die voor planten en zaaien beide geschikt is, dan
r i zouden we zaaien? i - "
` Ziedaar het oordeel van een zoo ervaren vakman.
j_ Als men de gezaaide bosschen van de 2de generatie ter plaat- g
se ziet, dan moet erkend worden, dat de toestand zeer goed is.
‘ Er zijn ruim 25-jarige perceelen bij, die o.i. hun wedergade hier
_ te lande niet vinden. ~.
Een ander belangrijk punt is de geproduceerde houtmassa. i
, G. E. H. Tutein Nolthenius deelt in zijn boek mede, dat ge-
plante bosschen in den regel op middelbaren leeftijd een grootere
4 houtmassa bezitten dan de door zaaiing verkregen vakken van
ij ' denzelfden leeftijd en op soortgelijken grond. Hij baseert zich
{ daarbij op de mededeeling van een Duitsch houtvester.
- Daarnaast wordt echter meegedeeld, dat de gezaaide bosschen _
waarschijnlijk dezelfde houtmassa zouden hebben geleverd, als
` ze tij dig en behoorlijk waren gedund.
j ~ E Wij zijn van meening, dat de gezaaide bosschen een grootere «-
e 4 houtopbrengst zullen leveren bij behoorlijke behandeling. Hoe-
V 2 . wel we nog over weinig bewijsmateriaal beschikken, willen we
l toch enkele cijfers noemen uit Vierhouten en Nieuw-Soerel.
l Houtvester Gerbranda en boschwachter A. v. Emst hebben een `
» vergelijking gemaakt tusschen een 25-jarig gezaaid bosch in het
Vierhouterbosch en een 25-jarig geplant bosch op soortgelijken
‘• E grond te Nieuw-Soerel. De verkregen cijfers mogen hier volgen.
i Daarbij dient opgemerkt te worden, dat het gezaaide bosch de ‘
2de dennengeneratie ter plaatse vormt en het geplante bosch
E ge-en sterfhoeken vertoont. Niettegenstaande de 2de generatie
valt de vergelijking geheel uit ten gunste van het gezaaide ”
_ . l ` bosch.
l
EH I

. « .
· ‘ ··‘·i · ­» ·-Ma. ­·­·-.~-· ··-·k K `··i` ’’`- · .