HomeNogmaals zaaien of planten bij aanleg van boschPagina 2

JPEG (Deze pagina), 1.22 MB

TIFF (Deze pagina), 7.59 MB

PDF (Volledig document), 11.24 MB

2 A .
l
Als wij de te vroeg vergeten Bijdragen van R. W. Boer op- · l , V
slaan, dan treft ons, hoe deze schrijver vooropstelt het princi- ­
« pieele verschil tusschen zaaien en planten in het algemeen. En , E
als hij de voor- en nadeelen van zaaien opnoemt, dan begint hij 4
met zaaiing noodzakelijk te achten voor houtsoorten, die bij ver- '· .
poten sterk lijden en in groei terug gezet worden. Hij voegt
daaraan nog toe: ,,Eene aanwijzing, die. wat onze houtbeelt be- J { h
treft, meest van gewicht zou zijn voor den groven den, maar ‘ en -
grootendieels hare waarde verliest, sedert men dien boom jonger
en met de boor is gaan verplanten." _ ` " ·
Verplanten met de ,,boor", d.W.z. als kluitdennen, is heel wat "
anders dan het verplanten met naakte Wortels. In o­ns vorig '
opstel is ook op dat verschil gewezen. _
Terwijl Bo·er dus wij st (blz. 398) op de goede resultaten met ` A
de ,,dennenboor" verkregen, hellen verschillende latere schrij- ‘
vers over naar het planten met naakte wortels. ‘
Tutein Nolthenius zoowel als Spengler geven aan het planten W u
van groven den in het algemeen de voorkeur.
Van Schermbeek nam, zooals bekend is, een ander standpunt
in. Hij wilde den groven den feitelijk alleen een plaats in onze 4
bosschen gunnen voor zo-over deze houtsoort zich zelf zaaide in 4_ ‘
gemengd bosch. Van Schermbeek wijst op den onnatuurlijken, §
geilen jeugdgroei van den groven den bij planten op diepbe­ -
werkte gronden,/en de daaraan verbonden gevaren. .
Om na te gaan, of zijn bezwaren gegrond Waren, Willen we `
‘ thans onze berichtgevers aan het woord laten. ~
Op de Dorschkamp werd een terrein, Waar berken en lariksen K g
gestaan hadden, in 1895--96 gedeeltelijk m·et groven den bezaaid - § .
' en d·e rest een paar jaar later beplant. Terwijl het gezaaide I
bosch mooi gesloten is, staan de geplante dennen holler en vin-
den we daar sterfhoeken. Ook de 2d·e generatie geplant dennen-
bosch vertoont in die streek regelmatig sterfhoeken van Tra-
metes. , V ‘ ‘• ii 0
Te Ede (G.) hebben de heeren C. en H. Staf van 1874 tot 1907 §
d ruim 200 H.A. met groven den bezaaid en daarbij veel onder-
vinding opgedaan. ‘ E
In hoofdzaak zijn heidegronden bezaaid en verder werd eiken--
­ hakhout ingezaaid. Zelden of nooit zijn d=ennenbezaaiin;gen. mis- . 4 '
lukt. Als belangrijk voordeel van deze gezaaide bosschen wordt q
‘-’ l
. v Ali
( #1
. 4 1 . _ =ä4T·.w