HomeNogmaals zaaien of planten bij aanleg van boschPagina 1

JPEG (Deze pagina), 1.00 MB

TIFF (Deze pagina), 7.20 MB

PDF (Volledig document), 11.24 MB

. / ,
` I
­ I.
, » x
Nogmaals zaaien of planten bg aanleg
van bosch. {
4
· In ons vorig opstel is aan het slot meegedeeld, dat het de
bedoeling was, de ingekomen berichten later te verwerken. [
Achtereenvolgens werden mededeelingen ontvangen van de °
heeren: W. H. de Beaufort, Maarn; C. F. Pabst, Dorschkamp,
Wageningen; Mr. J. G. Westra v. Holthe, Assen; W. H. van Ber-
‘ kum, Liesbosch; H. Staf, Ede; G. van 'Leusen, Frederiksoord;
L A. van Emst, Nunspeet; _P. van Emst, Vierhouten.
i Het zij ons vergund hier ter plaatse hartelijk dank te zeggen
voor de moeite, die zij zich hebben will·en geven en voor de in-
‘ . tere-ssante gegevens, die daardoor verzameld zijn. .
Bovendien zij verwezen naar eenige Nederlandsche litera- .
tuur. 1) E
Achtereenvolgens zal worden nagegaan wat:
, de literatuur meedeelt, ,
· de medewerkers constateeren betreffende het planten in ver-
gelijking met zaaien, ` l
B de opgegeven oorzaken zijn voor de wijziging der cultuur-
l methode, terwijl ten slotte zal worden gesproken over de belan-
Lk ° gen der kweekers van jong dennenplantsoen. ` .
1) R. W. Boer: Bijdragen tot de kennis der houtteclt, 1857, blz. 447-453.
G. E. H. Tutein Nolthcnius: Handleiding voor het aanleggen en de
behandeling van Grove-dennenbosschen, 1891, blz. 27-29. -
G. C. Spengler: Handleiding voor boschcultuur, 1894, blz. 36 en 37. W
Mr. A. v. Ryckevorsel: De Houtteelt, 1895, blz. 97 en 106-109.
W A. J. v. Schermbeek: Het Bosch, 1898, blz. 177. p
°‘ p . . l
ty . 1 j _ t ·
. 1 . N · ‘
'·­.­ ,» l'' . i` 4 A