HomeDe Nederlandsche boschbouw en de wereldhoutvoorziening.Pagina 9

JPEG (Deze pagina), 1.32 MB

TIFF (Deze pagina), 7.83 MB

PDF (Volledig document), 34.45 MB

..;..........,...,2,,h-2.i¤;$g:e:a;-.-:;e:~»¤¢­ajh=:~r::~·r.·’:.;C ‘‘’` .ï;.i.;.i?;i‘f".;.i1‘L",. '‘,` .` M ` H I 5-.*;.* Y 4 M-VI: I '.`A·l
( f
( · 1
E DE NEDERLANDSCHE BoscHBoUw EN DE wERELnH0U1vooRz1EN1No. 511
E 21.038 H.A. opgaand loofhout, 71.878 H.A. hakhout en 13.338 H.A. ‘
g grienden. Nederland behoort tot de boscharmste landen van Europa; ,
M de boschoppervlakte bedraagt er 7.6% van de totale oppervlakte §
P"? · van het land of 3.3 H.A. per 100 inwoners. Slechts Engeland met
j resp. 4.2 % en 3 H.A. per 100 inwoners overtreft het in dit opzicht.
­ § Indien wij eenig inzicht willen hebben over het houtgebruik in
ons land, dan zijn we uitsluitend aangewezen op de publicaties van
het Centraal Bureau voor de Statistiek. In deze publicaties worden
de in ons land in-, uit-, en doorgevoerde hoeveelheden hout in
, allerlei maten aangegeven en wel voor eik, naaldhout (grenen, vuren
_ en dennen) Amerikaansch grenen, greenheart, jarrah, dj ati en
‘ beuk in M3; voor alle andere houtsoorten, sortimenten en fabri-
katen in tonnen van 1000 K.G. en van hout voor papierbereiding
in stères.
In den 39en jaargang (1927) van het Tijdschrift der Nederlandsche I
Heidemaatschappij komt op blz. 202 een artikel voor van Dr.
- J. M. Beversluis over den Invoer, Uitvoer en Verbruik van hout
g in Nederland over 1925 en 1926 waaraan eenige van de hierna
volgende cijfers zijn ontleend. Deze cijfers zijn verkregen door
omwerking van de officieele gegevens van het Centraal Bureau van
de Statistiek tot M3.
` Er blijkt uit, dat de in- en uitvoer van het hout in ons land heeft
bedragen in :
_ invoer uitvoer meer-invoer
· , . 1925 3.660.950 M.3 200.380 M.3 3.460.570 M.3
1926 3.742.710 M.3 168.520 M.3 3.574.190 M.3
7 Volgens schatting bestond de meer-invoer in 1926, groot rond
` 3.575.000 M.3, uit rond 3.220.000 M.3 naaldhout en 355.000 M.3
. loofhout. .
De invoerwaarde van het hout bedroeg in 1926 f 135.000.00o.- ;
de uitvoerwaarde f1o.0oo.0o0.- ; het invoer-saldo dus
_ _ . ` f125.oo0.000.~. Deze cijfers willen dus zeggen, dat in 1926
' "“‘ ruim 3% millioen M.3 hout met eene waarde van f125.00o.o00.­
in ons land ter verbruik in het land zelf is ingevoerd. Over 1925
bedroeg het invoersaldo f124.00o.0oo.-, terwijl het volgens het
` onlangs verschenen Statistisch zakboek over 1927 f142.oo0.oo0.-
bedroeg, en wel invoer f157.o0o.ooo.- en uitvoer f15.000.0o0.~.
( Voor alle goederen, zonder goud en zilver, bedroeg de totale waarde
over 1927 voor den invoer ]‘2.54Q.OO0.000.-­ en voor den uitvoer
f1.899.000.ooo.- en het invoersaldo f65o.0oo.0oo.-.
Dat het hout eene voorname plaats inneemt in de handelsbewe-
ging van ons land blijkt wel uit het feit, dat het in 1927 volgens het
7 gewicht, de 2de en volgens de waarde, de 46 plaats innam tusschen
al de in dat jaar ingevoerde goederen. Van de totale invoerwaarde
. van alle goederen kwam in 1927 6.16 % op rekening van het hout ;
· 4 ll.‘ · van de totale uitvoerwaarde 0.76 % en van het invoersaldo 21 .8 5 %. _
I
él I
. 11 r _ . 2 · 9