HomeDe Nederlandsche boschbouw en de wereldhoutvoorziening.Pagina 8

JPEG (Deze pagina), 1.37 MB

TIFF (Deze pagina), 7.83 MB

PDF (Volledig document), 34.45 MB

E? _ `
li
si `

510 DE NEDERLANDSCHE Boscmsouw EN DE WERELDHOUTVOORZIENING.
Z kocht 700 H.A. heide en bosch onder Dieren, 1400 H.A.'b0sch onder
Fr Groesbeek, voorts de Wouwsche, Huijbergsche en Hoogerheidsche '
plantagen, groot plm. 1000 HA. en duizenden H.A. heide, vooral l
in het Westen van Noord­Brabant. Hoewel het Amortisatiesyndicaat lj ~ ·
in 1840 werd opgeheven, en het beheer der domeinen aan het
Departement van Financiën werd opgedragen, bracht dit geen .
verandering in den verkoop. In 1840 werd een wet in het leven
jl geroepen, die nog bestoot, doch in dit opzicht gelukkig niet meer
lg; wordt toegepast, waarbij wordt bepaald, dat ,,alle vervreemdbare ‘
domeinen voortdurend in het openbaar zullen worden verkocht".
, Inmiddels waren in 1843 plm. 25.000 I·I.A. heide aan verschillende i _
1 gemeenten op de Veluwe verkocht onder voorwaarde ze zelve te ‘
ontginnen of ter ontginning aan particulieren af te staan, waarbij
echter werd verzuimd een termijn te bepalen, binnen welken de
gj ontginning moest zijn afgeloopen. Deze voorwaarde verloor hier- j
door zijne beteekenis.
gl In hetzelfde jaar had verkoop plaats van het Hoog­Buurlosche j
l§ bosch, alsmede van de Hoog-Soerensche bosschen, welkeechter
geen voortgang had omdat het bod te laag was. In 1863 werden
deze bosschen aan het Kroondomein toegevoegd 1).
5;. De eenigste domeinbosschen van beteekenis, die niet vervreemd
ls werden, waren de bekende bosschen bij Breda, die met andere ‘
ij' domeingronden in West Noord-Brabant van 1816tot 1881 in vrucht-
gebruik waren afgestaan aan Prins Frederik en toen de Prins in
,; laatstgenoemd jaar zonder mannelijke nakomelingen na te laten ·
` kwam te overlijden, niet in veiling werden gebracht. Evenmin ' E ·
werd vervreemd het Haagsche Bosch, dat volgens eene indertijd
E met de Staten van Holland gesloten overeenkomst steeds als bosch *
moet worden instandgehouden. - ‘ `
$5 Bij de instelling in 1899 van het Staatsboschbeheer omvatte _
Q dit 13.315 H.A. domeingrond, waaraan slechts 2342 H.A. uit bosch
_ bestond ; sedert dien werd dit gebied door aankoop en overdracht - ,
U in beheer van gronden, die nog onder het Departement van Finan- . ‘
ïl ciën ressorteerden, gestadig uitgebreid. Op 1 januari 1928 bedroeg ‘ ` ' "“*
gg de oppervlakte der onder het Staatsboschbeheer ressorteerende
gronden 40.339 HA., waarvan 13.898 H.A. bosch.
J
Ons land kan nog geen aanspraak maken op het bezit van eene
boschstatistiek, zoodat het niet mogelijk is omtrent de uitgestrekt-
V heid onzer bosschen, den houtvoorraad, den bezitsvorm, e.d.
nauwkeurige cijfers mee te deelen.
Volgens het laatstverschenen deel van de Verslagen van den
,j Landbouw, dat over 1926 handelt, bedroeg de oppervlakte bosch in
ons land in dat jaar 249.107 HA., waarvan 142.853 H.A. naaldhout,
jj 1) E. D. van Dissel, De toekomst van het Nederlandsche bosch.‘De Gids 4 ’
4 1925, No. 8.
l . j
l