HomeDe Nederlandsche boschbouw en de wereldhoutvoorziening.Pagina 5

JPEG (Deze pagina), 1.38 MB

TIFF (Deze pagina), 7.79 MB

PDF (Volledig document), 34.45 MB

. . jg
‘ #5
ft
j 1
_ DE NEDERLANDSCHE BoscHBoUw EN DE WERELDHOUTVOORZIENING. 507
hier verminderde het bosch, naarmate de bevolking toenam, en de
i cultuur zich ontwikkelde, op bedenkelijke wijze. _
‘ » De lager gelegen gronden werden na verwijdering van het bosch
g tot bouw- en grasland aangelegd, een proces, dat zich door alle E
eeuwen heen heeft voortgezet. Ook thans nog moet het bosch in l
V l ons land op den duur overal wijken, waar de bodem ook maar
eenigszins geschikt lijkt voor landbouw of veeteelt. __
ï_ Op de hoogere gronden ontwikkelde zich de schapenhouderij,
, die gepaard ging met het herhaaldelijk afbranden van de heide.
` Elke uitbreiding van het bosch langs natuurlijken weg werd door
r t de schapen belet, terwijl alle voor hen bereikbare knoppen van
boomen en struiken werden afgebeten. ‘
4 L Gelukkig kwam op onze hoogere gronden de gemeenschappelijke
bezitsvorm veelvuldig voor, in den vorm van marken en maal- j
schappen en veel bosschen zijn voor den ondergang behoed, doordat
_,, _ de reglementen der geërfden maatregelen bevatten, die ten doel
` hadden het bosch ten behoeve van de gemeenschap te bewaren. Op
9 deze wijze zijn b.v. de oude loofhoutbosschen op de Veluwe tot
den dag van heden bewaard gebleven. _
Het spreekt vanzelf, dat er in den loop der eeuwen nu en dan
' bosch werd aangelegd. Zoo breidde Graaf van Nassau in het begin
­ ‘ van de 16e eeuw bij Breda vele bosschen aanmerkelijk uit door het
zaaien van grove-dennenzaad, waarmede de grove den, die na den
ijstijd aanvankelijk was verdwenen, weer in ons land werd ingevoerd.
Uit lateren tijd noem ik vader Catz, die in de 17e eeuw het bekende ,
Zorgvlied bij Den Haag heeft aangelegd. {
In de Duitsche landen had de eerste aanraking van het bosch
_ met de industrie plaats en wel eerst bij de bereiding van ijzer en
later ook bij die van glas. Voor het smelten van het ijzererts en
voor de bewerking van het ruwe, ijzer was veel hout noodig, want
in den beginne deed uitsluitend hout als brandstof dienst. Ook de
1 _ glasindustrie verbruikte veel hout, in den vorm van potasch, een
` · der grondstoffen voor de glasbereiding, die door het verbranden
van hout werd verkregen en ook als brandstof.
. j De geweldige hoeveelheden hout, die hiervoor noodig waren,
maakte het noodzakelijk de werkplaatsen voor de ijzer- en de glas-
­ bereiding te midden van de bosschen te vestigen.
_ Uit de ijzerbereiding ontwikkelde zich de mijnbouw, naarmate .
‘ het erts dieper in den bodem moest worden gewonnen, en deze
_ verslond eveneens geweldige hoeveelheden hout zoowel voor den
bouw der schachten als ook als brandstof voor de machines.
De groote boschvernieling, die met de ijzer- en glasbereiding
gepaard ging, noopte Keizer Ludwig der Bayer in 1340 ertoe om de
` z afschaffing van de ,,Eisen- en de Glashütten" in het Nürnberger
Reichswald te verordenen.
. { Ook de houtskoolbereiding verslond veel hout. Van welken
y omvang die wel was, blijkt uit eene in 1781 gepubliceerde studie