HomeDe Nederlandsche boschbouw en de wereldhoutvoorziening.Pagina 4

JPEG (Deze pagina), 1.41 MB

TIFF (Deze pagina), 7.79 MB

PDF (Volledig document), 34.45 MB

` · ’ ’ ’ Y · r j·v«T-xx:«;;;;.,Ea;­­`.- ~ -- ­ · --- ­ · . . rg _ p U l
I .
l
, 506 DE NEDER1.AN1>scHE BOSCHBOUW EN DE WERELDHOUTVOORZIENING.
, · We kunnen wel als vaststaand aannemen, dat de laag gelegen
g gedeelten van ons land, voor zoover zij niet te nat waren voor den
3 boomgroei en met moeras waren bedekt, met bosch begroeid waren. ­ _ I
, Of het geheele hoogere gedeelte van ons land met bosch bedekt is '
geweest, is nog een open vraag. Waarschijnlijk vond men eertijds bos-
j schen, waar de bodem uit diluvium van Zuidelijken oorsprong »
§ bestaat, zooals in onze Zuidelijke provinciën, als ook, waar het Zuide-
E lijk diluvium aan of dicht aan de oppervlakte komt, zooals het geval
is met de heuvels in Utrecht, Gelderland, Overijsel en Drenthe. ·
Het is echter zeer twijfelachtig of de groote hoog gelegen heidevelden 3 .
in Gelderland en Drenthe eertijds geheel met bosch bedekt Waren.
Waarschijnlijk is, dat hier plaatselijk, waar de bodem van huis uit H ,
g vruchtbaarder was, van oudsher bosch is geweest. ‘ ‘
Voor de toenmalige schaarsche bevolking van Europa waren de ' ·
bosschen een onuitputtelijke bron voor hunne voornaamste levens-
g behoeften. Zij leverden voedsel door de jacht en in den vorm van
vruchten; pelswerk en huiden voor beschutting van lichaam en ·* ­
Q woning tegen de koude en hout voor woningbouw en verwarming
alsmede voor de vervaardiging van allerlei voorwerpen. T
§ Voor de primitieve volkeren over de geheele wereld heeft het ‘ ,
E bosch steeds een onmisbare voorwaarde voor hun bestaan gevormd.
Steeds zien we echter het bosch verdwijnen, naarmate de cultuur ' .
i zich ontwikkelt en de bevolking toeneemt. `
i In alle deelen van de wereld heeft het voornaamste werk van de
l pioniers der beschaving steeds bestaan-en bestaat dit nog-in
j het uitroeien van het bosch. Hoewel het bosch in onze streken aan- _
vankelijk de eenige voedselbron vormde, moest het wijken voor de
5 vestiging van vaste woonplaatsen en voor het verkrijgen van land ,
om daarop voedsel voor mensch en dier te verbouwen. Het bosch ·
diende toen in hoofdzaak voor het verkrijgen van het materiaal
' voor woning- en scheepsbouw, voor verwarming en afheining van
l ` den cultuurgrond, voor het vervaardigen van allerhande werk-
tuigen en gereedschappen en ten slotte als jachtterrein en weide- ­· _ ·
i plaats voor het vee.
Naarmate de cultuur zich ontwikkelde en de bevolking toenam, j
; zien we steeds meer bosch plaats maken voor cultuurgrond en `
l wat er in de omgeving van menschelijke nederzettingen - die
i straks tot centra van bevolking zouden uitgroeien - aan bosch D i
i overbleef, werd vernield en mishandeld. -- ‘-
. Het bosch leek een onuitputtelijke bron voor allerlei noodzake-
i lijke levensbehoeften ; op grenzeloos verkwistende wijze werd hout ‘
geveld ; het weidend vee belette de ontwikkeling van jonge boom-
pjes, die straks de oude stammen hadden moeten vervangen, terwijl
W ' de naburige bevolking zich de afgevallen bladeren en den humus, _ .
welke zich in het bosch had gevormd, toeëigende, om daarmede de
j vruchtbaarheid van den akker te verhoogen.
; Dit sombere bedrijf heeft zich ook in ons land afgespeeld. Ook '¥-~
‘ I
l