HomeDe Nederlandsche boschbouw en de wereldhoutvoorziening.Pagina 26

JPEG (Deze pagina), 1.39 MB

TIFF (Deze pagina), 8.29 MB

PDF (Volledig document), 34.45 MB

t` E .
E E E- « ­ « O - .
. E r . A .. . . ., `@TTT’;i"ïïv.·,- E M
E E H E Ia
li
ä g r E i
ä ei r .
ä 528 DE NEDERLANDSCHE EoscHEoUw EN DE WERELDHOUTVOQRZIENING. ` i_
'2‘ samenwerken met alle andere landen om de wereldhoutproductie vA`
Q. zoo spoedig mogelijk te doen stijgen; al is ons land slechts klein, we ïz
hebben niettemin in dit opzicht een plicht te vervullen zoowel tegen- ‘_
;­ over de overige landen van de wereld als tegenover ons nageslacht. ïQ
fi Wat wij hiertoe hebben te doen ? ln de eerste plaats te zorgen, dat N. Y
jj de boschoppervlakte van ons land aanmerkelijk wordt uitgebreid `j. jj,
g - door bebossching van woesten grond, die niet voor den landbouw M
geschikt is en voorts, door ervoor te waken, dat de bosschen, die s
ik 7 wij reeds hebben, onverschillig, aan wien zij toebehooren, in stand
j lälijven en dat zij door een meer deskundig beheer in beteren toestand *
r OHIBII. E
T Hiervoor is echter noodig het voeren van een krachtige en doel- · j; ‘
ï bewuste boschpolitiek door de läegeering, in de eerste plaats door .
j vermeerdering van de oppervlakte der Staatsbosschen, zoowel door t
j" f aankoop van woesten grond ter bebossching als door dien van Q .
S bestaande bosschen; in de tweede plaats door het verleenen op ‘ E
ruime schaal van technischen en financieelen steun aan openbare ·
j Qi lichamen ter uitbreiding en instandhouding van hun boschbezit
j . en eindelijk door het geven van voorlichting aan particuliere bosch-
; « bezitters ter verhooging van de houtproductie hunne bosschen. j
1 Onze westelijke naburen hebben ons in dit opzicht een treffend '
j voorbeeld gegeven. Toen Engeland gedurende den wereldoorlog
op zijn eigen houtvoorraad was aangewezen, zijn daar vrijwel alle
1 bosschen, die bruikbaar mijnhout konden leveren, gesloopt. Reeds Q
Q · _ tijdens den oorlog, in juli 1916 werd in Engeland een Commissie r
V benoemd, die tot taak had de Regeering rapport uit te brengen over
jl i . de beste wijze van instandhouding en uitbreiding van de bosschen ,
k , in het Vereenigd Koninkrijk, in verband met de ondervinding, die
L L gedurende den oorlog was opgedaan. *
7 ’ Overeenkomstig dit rapport, dat in Mei 1917 werd uitgebracht,
. besloot de Regeering door aankoop en bebossching van woesten
; g E E grond van Staatswege, alsmede door het verleenen van financieele ,
Y _ en technische hulp bij het bebosschen van woesten grond door par- . .
j . * ticulieren in 80 jaren een boschgebied van 700 .ooo H.A. te scheppen.
l Het wereldhouttekort staat onafwendbaar voor de deur ; er ‘
kan slechts meeningsverschil zijn omtrent het tijdsbestek dat zal '
; ’ verloopen eer de houtconsumptie uitsluitend zal zijn aangewezen ï
g ~ op het netto-houtproduct van stelselmatig beheerde bosschen.
2 Het is daarom de plicht van alle natie’s orn, al naar de omstandig-
g ‘ heden in elk land zulks gedoogen, tijdig maatregelen te nemen om 3
‘ door instandhouding en zoo mogelijk uitbreiding van hare bosschen
,e . en door intensiveering van het boschbeheer, bij te dragen tot ver- ‘ l
hooging van de houtproductie.
g Z ei st, December 1928.
; j
‘ E
Et " ¥
‘ ä
§ , Y