HomeDe Nederlandsche boschbouw en de wereldhoutvoorziening.Pagina 24

JPEG (Deze pagina), 1.27 MB

TIFF (Deze pagina), 8.10 MB

PDF (Volledig document), 34.45 MB

..«ï’ E
S . i
li I
1* ~ 526 DE NEDERLANDSCHE EoscHBoUw EN DE WERELDHEUTVOORZIENING. ’
). { Ver. St. Volgens hem bedraagt de houtproductie in de Ver. St.
[ j thans 0,9 M.3 per H.A. 1).
jj Slechts indien deze productie door intensief boschbeheer zou
$ j kunnen worden gebracht tot ruim 3,75 M.3 per H.A., zou de bosch- i
l I oppervlakte, die thans in de Ver. St. aanwezig is, voldoende zijn om ` .
$_ , de jaarlijksche houtmassa voort te brengen, die thans wordt
j ‘ gebruikt. ·Q~
gg Ik wil hier de aandacht nog vestigen op een zeer lezenswaard
l § verslag, verschenen in 1911 van Jhr. Dr. H. M. van Weede, destijds
jj i I gezantschapssecretaris te Washington, over ,,de Boschexploitatie
jg E in de Vereenigde Staten van Amerika" 2). In dit verslag wijst de ä
;. C V schrijver op den achteruitgang van den houtrijkdom in de Ver. St.
ä en de waarschijnlijkheid eener naderende houtcrisis aldaar. Hij ‘
)r Q toont aan, dat de opbrengst der hardhoutsoorten van 1899 tot " B
, 1906, dus in 7 jaren, met ruim I5 % is gedaald ; de opbrengst aan ë
j = eikenhout alleen 36,5 % !
. H Op het Internationale Boschbouw-congres, dat in 1926 te Rome j
j § is gehouden, was men het er over eens, dat de snelle toename van i
ïï het houtgebruik en de onrustbarende verminderingen van de wereld- )
li Q · houtvoorraden een snel handelen dringend noodig maken. _ _ __
j. ï Het ligt voor de hand, dat de wereldhoutvoorziening op den duur l
`D ï , geheel zal zijn aangewezen op de netto houtopbrengst van bosschen,
). f die in geregeld beheer zijn en waarbij door oordeelkundig getroffen
I 3 boschbouwkundige maatregelen getracht wordt door goede samen- i
j werking van bodem, kapitaal en arbeid bij voortduring een zoo groot
j en zoo goed mogelijk product te verkrijgen. j
* We moeten toch niet denken, dat onze nageslachten op den langen ~-
g duur geheel verstoken zullen zijn van hout of zich met eene geringe ‘ .
L. , hoeveelheid zullen moeten tevreden stellen. Als de productie van
alle bosschen van de wereld door deskundig, intensief beheer zal __ _
{ _ ' zijn opgevoerd tot de hoeveelheid hout, die zij elk in verband met den
Ei aard van den bodem en van het klimaat zullen kunnen opbrengen, l
._ m.a.w. als alle bosschen tot hunne hoogste productie zullen zijn
f _ gebracht, dan zal er jaarlijks, met instandhouding van den hout-
voorraad, voldoende hout geoogst kunnen worden, om in een zéér ·
Q . veel grootere houtbehoefte te voorzien dan thans.
ä ’ ` _ Het komt er dus op aan de groote gaping te overbruggen, die er
l; ï bestaat tusschen het roofbedrijf van thans, waarbij grootendeels g _
V _ in de behoefte aan hout wordt voorzien door afslachting van nog
p` aanwezige houtvoorraden en het geregelde bedrijf, waarop wij in ï
· de toekomst onverbiddellijk zijn aangewezen, waarbij niet meer
j wordt geoogst dan den jaarlijkschen bijgroei, die als rente van het
1 houtvoorraadkapitaal kan worden beschouwd. ;
1 ;, 1) Samuel T. Dana, Forest Research in the United States. Actes du 1er
- Congrès International de Sylviculture. Rome 1926. Vol. III, blz. 238.
2) Economische verslagen van Nederlandsche Diplomatieke en Consulaire .
Ambtenaren. 5e Jaargang, no. 3.
' (
ë
I Y