HomeDe Nederlandsche boschbouw en de wereldhoutvoorziening.Pagina 23

JPEG (Deze pagina), 1.39 MB

TIFF (Deze pagina), 8.11 MB

PDF (Volledig document), 34.45 MB

:01: NEDERLANDSCHE BoscHBoUw EN DE WERELDHOUTVOORZIENING. 525
\, ren kant had men een onbegrensd vertrouwen in de onuitputtelijke
l voorraden hout, die men in onbekende gebieden aanwezig dacht.
°, Bovendien begreep men niet, dat de velling van die onbekende
bosschen vrijwel gelijkstaat met vernietiging en men stelde zich
; onbewust voor, dat het hout, dat die verre woudgebieden leveren,
I een telkens opnieuw te oogsten product is, evenals dit het geval is
met de vruchten van een boom.
ïl Zooals ik reeds zeide, was het de Fransche boschbouwkundige
. ­ ‘i, Mélard, die in 1900 op het Internationale Boschbouwcongres te
l Parijs voor het eerst de aandacht vestigde op een te verwachten
F ij `tekort aan hout.
j Sedert dien heeft dit vraagstuk steeds meer belangstelling getrok-
, J ï ken en dit is geen wonder. Er zijn toch weinig stoffen, die van zooveel
` j g beteekenis zijn voor de kultuur en zóó noode kunnen worden gemist,
; terwijl het bovendien dringend noodig is den toestand tijdig te onder-
.’ kennen, omdat het nu eenmaal zoo lang duurt, eer een boom vol-
doende groot is om hout met flinke afmetingen te kunnen leveren.
Indien wij voor een tekort aan hout komen te staan, zal het, tenzij
,i·i tijdig maatregelen worden genomen. vele tientallen jaren duren,
,,·f’, eer daarin zal kunnen worden voorzien.
A Het gemis aan goede statistieken, zoowel wat betreft het gebruik
van hout in de verschillende landen als de daarin aanwezige hout-
, voorraad, maakt het moeilijk om den toestand duidelijk te
overzien.
Terecht wordt dan ook van verschillende zijde aangedrongen
· , op het in het leven roepen van deugdelijke boschstatistieken in
die landen, waar zij thans nog ontbreken. Ook onze Regeering
heeft een stap in die richting gedaan door het benoemen eener
. Commissie, om haar voor te lichten over de vraag, op welke
.. wijze in Nederland tot een boschstatistiek zou kunnen worden
gekomen.
` j De deskundigen, die het vraagstuk der wereldhoutvoorziening
in studie namen, zijn het er allen over eens, dat de toekomst donker
E is. Mannen van gezag als Prof. Dr. Max Endres, hoogleeraar
j te München, de Engelsche hoogleeraar Fraser Story, de Zweed
2 Storjohann, de Amerikanen Raphael Zon, William N. Sparhawk en
H Samuel T. Dana, de vroegere Directeur van het boschwezen in
j België N. I. Grahay en zoovele anderen doen hun waarschuwende
Q . stem hooren. Fraser Story en Storjohann hebben berekend, dat over
[ 30, uiterlijk 40 jaren een wereldtekort te wachten staat. Dana, Direc-
teur van een der Staatsboschbouwproefstations in de Ver. St. van
l , N.­A. is van oordeel, dat de oerwouden in de Ver. St. over een 30-tal
j jaren verdwenen zullen zijn. De Ver. Staten zullen dan zelf het
" benoodigde hout moeten telen. Dana berekent, dat, om in de tegen-
‘ woordige houtbehoefte van de Ver. St. te voorzien, bij de tegen-
woordige gemiddelde houtproductie per Acre, eene boschopper-
vlakte noodig zal zijn, die grooter is dan de geheele oppervlakte der