HomeDe Nederlandsche boschbouw en de wereldhoutvoorziening.Pagina 19

JPEG (Deze pagina), 1.36 MB

TIFF (Deze pagina), 7.80 MB

PDF (Volledig document), 34.45 MB

j l .
l ; DE NEDERLANDSCHE. BOSCHBOIIW EN DE WERELDHOUTVOORZIENING. 521
L { De voornaamste hout­exporteerende landen van Europa zijn 1):
’ ë het voormalige Oostenrijk­Hongarije, Noorwegen, Finland, Rus- ­ ,
i land en Zweden. Oostenrijk­Hongarije had echter kort vóór den
j oorlog al moeite om zonder bedenkelijke aantasting van zijn hout-
l voorraad te blijven exporteeren. Thans is de beteekenis van die
‘ landen voor den export van hout niet zoo heel groot meer. Noor-
wegen heeft een klein overschot van werkhout,. haar export bestaat
w ` voornamelijk uit pulphout en houtslijp en met Zvveden’s export
' Q is dit bijna eveneens reeds het geval. In Europa spelen op den wereld-
· houtmarkt alleen Finland en Rusland een rol van beteekenis als
j 4 exporteerende landen.
g De voornaamste hout­importeerende landen van Europa, zijn
` thans Engeland, Duitschland, Frankrijk, Italië, België en Holland.
. = · In Azië is japan het belangrijkste houtexportland, ofschoon
· het is te voorzien, dat dit land spoedig zijn geheele houtproductie
V zelf zal moeten gebruiken. `
De Vereenigde Staten van N.­A. zijn de grootste exporteurs van
· timmerhout, maar hier staat tegenover, dat zij thans ongeveer
A3 evenveel hout invoeren. Sedert IQI4 is de meer­uitvoer geleidelijk
, gedaald en thans vrijwel verdwenen.
§_ In Amerika heeft Canada de grootste houtexport en deze zal
S'- waarschijnlijk in de toekomst nog toenemen. Een groot gedeelte
T van het uitgevoerde hout bestaat echter uit pulphout en houtslijp, ‘
lg waarvan het meeste naar de Ver. Staten gaat.
_` Hoewel Zuid­Amerika het boschrijkst is van alle werelddeelen,
” ‘ voert het tweemaal zooveel hout in als de uitvoer bedraagt, zoowel
I? import als export hebben echter weinig beteekenis; hetzelfde kan
j gezegd worden van Afrika, dat tusschen de keerkringen enorme
., . bosschen heeft, maar niettemin meer hout invoert, dan uitvoert.
, Beschouwen we het vraagstuk der wereldhoutvoorziening met
3 ruimen blik, dan zien we in de eerste plaats, dat de groote industrie~
_· centra de grootste massa van het werkhout opslokken. De grootste
industriecentra der wereld zijn : in Europa, het Roergebied, Enge-
land, Sachsen en Boven­Silezië. Buiten Europa ligt als zeer belang-
? rijk industriegebied het N .0. deel der Vereenigde Staten van N.-A.
j ` · Rondom deze gebieden heeft het natuurbosch plaats gemaakt
voor bosschen, die volgens bepaalde regels worden beheerd en waarin
de jaarlijksche houtaangroei oogstbaar is. Voorzoover het benoodigde
hout niet uitde bosschen rondom die centra kan worden verkregen,
« wordt het van elders aangevoerd. Midden-Europa kan echter ook
l bij intensieve boschcultuur geen voldoende werkhout meer voort-
j brengen om in zijn behoefte te voorzien. Ook de houtrijke rand-
, gebieden, de Alpen, de Karpaten en de Skandinavische landen hebben
i geen voldoende voorraden meer en produceeren geen voldoende
e 1) Zon en Sparhawk, Foreat. Resources of the World, blz. 60 e.v·.