HomeDe Nederlandsche boschbouw en de wereldhoutvoorziening.Pagina 18

JPEG (Deze pagina), 1.29 MB

TIFF (Deze pagina), 7.80 MB

PDF (Volledig document), 34.45 MB

V
i 3 i
]·f H
jl j 520 DE NEDERLANDSCHE BoscHBoUw EN DE wERELDHoUTvooRziEN1No. g
§ * jaarlijks worden verwerkt, zijn geweldig en bepaald angstwekkend j
j is de toename van het papiergebruik. ?
j Op 23 Maart 1906 werd bij het dagblad ,,The New-York Herald" i
g eene bijlage van 96 bladzijden gevoegd met een oplage van 800.000
ï exemplaren. Alleen voor deze bijlage was het kaalkappen van een _ fl
· boschoppervlakte van niet minder dan 400 H.A. noodig. In genoemd E
jaar kwamen in de V. St. van N.­A. reeds 456 couranten uit, die _
Zondagsbladen van ongeveer gelijke afmetingen uitgaven 1). Van =§
j 1914 tot 1926 steeg de papierfabricatie in de V.St. van 1.8 millioen i
ton tot 3.6 millioen ; eene verdubbeling dus in I2 jaren. ‘
Zooals bekend is, wordt het meeste papier o.a. voor de couranten, .
f van houtslijp gemaakt. Groote massa’s hout worden echter tot l
jj cellulose verwerkt, die de grondstof vormt voor verschillende indus­ i
jj trieën. Een van de grootste consumenten zijn de kunstzijdefabrie- · " ‘
ken, die zich vooral in de laatste 5 jaren enorm hebben uitgebreid. .
j Het totale houtgebruik was in de Ver. St. in 1926, 7 maal zoo groot ,
j 5 als in 1850 2) en in Groot-Brittanje in 1915 bijna 6 maal zoo groot als
I in 1851 en per hoofd der bevolking bijna 4 maal zoo groot. Zelfs
g ‘ in Frankrijk steeg het houtgebruik tot 1914, hoewel de bevolking
j" Q ongeveer gelijk bleef. Het houtgebruik in Duitschland verdubbelde 4 "
j V in een eeuw. Zon en Sparhawk komen op grond van de cijfers omtrent
I · de toenemende houtconsumptie in landen met belangrijk houtge- j
j i bruik tot de overtuiging, dat eene verdubbeling van de wereldhout-
E 4 consumptie is te verwachten in omstreeks 50 jaar. `*
i Als gevolg van het tekort aan hout in veel streken heeft zich, '
4 zooals wij reeds zagen, een levendige houthandel ontwikkeld U
i tusschen streken met een overmaat aan hout en die met een tekort. J
i Volgens Zon en Sparhawk omvat de wereldhouthandel ruim IO6 pr ·
millioen M.3, vertegenwoordigende een waarde tegen den koers van ' .
lg _ vóór den oorlog van ongeveer f1.625.oo0.ooo.­. Bijna al dit hout ,
” is werkhout, want brandhout is te laag in prijs om over grooten
4 afstand te worden vervoerd. 80 0]** ervan bestaat uit naaldhout, g j
voornamelijk voor construotie­doeleinden als bouwwerken, mijn-
L hout, e.d. of voor de bereiding van papierstof. Q
De hardhoutsoorten van de gematigde luchtstreek, die vooral _
" _ gebruikt worden in de meubel- en wagenindustrie, voor dwars- Q `
" leggers e.d. vormen pl.m. 18 0]**, terwijl de tropische hardhout-
soorten, bestemd voor binnenbetimmering, meubelindustrie, looie­ j
, rijen e.d. slechts pl.m. 2 0[" van den internationalen handel vormen. ä
Het tropische en gedeeltelijk ook het hardhout der gematigde
zone kan men tot op zekere hoogte luxe-houtsoorten noemen. Naar- `
‘ mate de voorraad hardhout in de gematigde luchtstreken vermin­ j
dert, worden de tropische bosschen te hulp geroepen.
» 1) Zeitschrift für Forst- und jagdwesen 1918. ,,Holzverbrauch und Holz- l
" ausfuhr der Vereinigte Staten" van Dr. E. Schulze. `
2) America and the world's woodpile, blz. 3. ‘
Q