HomeDe Nederlandsche boschbouw en de wereldhoutvoorziening.Pagina 17

JPEG (Deze pagina), 1.35 MB

TIFF (Deze pagina), 7.74 MB

PDF (Volledig document), 34.45 MB

‘ i DE NEDERLANDSCHE BosoHBoUW EN DE wERELDHoUrvooRz1EN1Ne. 519
1 Duitschland, Zwitserland en België 0 .7 à o.8 M .3 gebruiken, en Neder-
( land slechts % MP. .
i ’ In streken waar gemakkelijk steenkolen te verkrijgen zijn of
·· waar weinig bosch is, zooals in Engeland, Nederland, België,
E Denemarken en Duitschland, treedt het hout als brandstof geheel -
op den achtergrond en bestaat het houtgebruik voor het meerendeel
ik uit zaaghout.
In de meeste tropische streken wordt betrekkelijk weinig hout
. gebruikt. Hout verwerkende industrieën zijn er vrijwel onbekend;
j houten huizen vormen een uitzondering, terwijl brandstof gewoon-
_ . lijk alleen noodig is voor het koken van voedsel.
Intusschen neemt het houtgebruik over de geheele wereld gestadig
toe niettegenstaande de groote ontwikkeling van industrie techniek,
· . de uitbreiding van de transportmogelijkheid en de stijging der hout-
S prijzen er toe leiden, hout door andere grondstoffen te vervangen.
‘ . _ Zoo is het hout in de bouwbedrijven gaandeweg tot een veel beschei-
j dener plaats teruggedrongen; aan steen, ijzer en beton wordt in _
jr allerlei gevallen meer en meer de voorkeur gegeven boven hout.
1 Als warmtebron is het hout gaandeweg grootendeels door de minerale
kolen verdrongen. Het is wel zeker, dat het in de toekomst, naarmate
het hout schaarscher en de houtprijzen hooger worden, nog verder W
K i in die richting zal gaan.
· Maar toch leert de ondervinding, dat het houtverbruik tot nu toe
1 steeds is blijven stijgen, zoowel het totale wereldgebruik als zelfs
g Q in veel landen het houtgebruik per hoofd der bevolking en er zijn
, geen redenen om aan te nemen, dat dit in de toekomst anders
ï i zal zijn. Y
l j Naarmate de bevolking van een land toeneemt, de levensstan-
. ‘ daard stijgt en de behoeften van den mensch meer ingewikkeld
E worden, vermeerdert het houtgebruik. Bovendien ontstaan voort-
Y durend nieuwe doeleinden voor het gebruik van hout, hetzij nieuwe
_ industrieën of bedrijven, die veel hout als grondstof noodig hebben,
¥ _ zooals de papier- en kunstzijdefabricatie, de spoorwegen, enz.
{ ‘ Een eeuw geleden werd niet over spoorwegdwarsleggers, telefoon-
` ’ of telegraafpalen gedacht en nu gebruiken de Spoorwegen in de
i Vereenigde Staten van Noord-Amerika jaarlijks meer hout, dan de
geheele bevolking dier staten in 1860 voor alle mogelijke doeleinden
· te zamen 1). Alleen voor industrieën, die met transport te maken
hebben, dus voor de spoorwegen, automobielen en andere voertuigen
=· is in de V.S. thans jaarlijks per hoofd der bevolking bijna evenveel
Yi zaaghout noodig, als het totale houtgebruik per hoofd der bevolking
, in‘Groot­Brittanje, Duitschland of Frankrijk.
De hoeveelheden hout, die in de papier- en cellulose­industrie
i A 1) America and the W0rld’s Woodpile. Raphael Zon en William Sparhawk,
j` Circular 21. jan. 1928. U. S. Dep. of Agriculture.