HomeDe Nederlandsche boschbouw en de wereldhoutvoorziening.Pagina 14

JPEG (Deze pagina), 1.17 MB

TIFF (Deze pagina), 7.75 MB

PDF (Volledig document), 34.45 MB

1 E
§ 516 DE NEDERLANDSCHE BoscHBoUw EN DE wERELDHoUrvooRz1EN1No.
In 1923 eindelijk is een werk verschenen van Raphael Zon en
5 William Sparhawk 1), die opnieuw gegevens over de bosschen over ,
; de geheele wereld hebben verzameld. Waar betrekkelijk weinig
landen over betrouwbare boschstatistieken beschikken, berusten ’?`
j vele van de cijfers, die Zon en Sparhawk geven op schatting. Zij
_ maken dan ook volstrekt geen aanspraak op volstrekte nauwkeurig- . y
heid. Waar de schatting, voorzoover deze plaats moest hebben, _ - ·· ‘
ë door hoogst bekwame vaklieden is geschied, hebben hun cijfers Ti
` niettemin een groote waarde omdat zij in deze belangrijke doch , ·
” moeilijke materie inzicht geven. {
, Op het in 1926 te Rome gehoudenlnternationale Boschbouw- ' {
, congres heeft de Engelsche Boschbouwkundige Fraser Story sterk
{ gepleit voor de samenstelling in elk land van een betrouwbare .
; uniforme boschstatistiek. . " _
1 Volgens Zon en Sparhawk bedraagt de boschoppervlakte der _·
verschillende werelddeelen (in totaal en in procenten hunner opper- is ·
i vlakte met weglating van de poolgebieden) : ·
i Azië 848 millioen H. A. 21,6 % j .
Z.-Amerika 847 ,, ,, 44.0 % 4 j `
N.-Amerika 584 ,, ,, 26,8 % ;
{ Afrika 323 ,, ,, 10,7 % _ ‘ ‘ pf ‘
Europa. 313 ,, ,, 31,1 % _ 1
{ Australië 115 ,, ,, 15,1 % l_ .
{ Wereld 3030 millioen H. A. 22,5 % _
De verhouding tusschen de boschoppervlakte en de totale opper- ·
vlakte van een land loopt geweldig uiteen, ten gevolge van allerlei r _
{ factoren, waarvan de voornaamste zijn de topografische gesteld- ‘ ·`
{ heid en het klimaat van een streek en voorts het standpunt , dat de {
{ bevolking van een land tegenover het bosch inneemt. ` { __
| Wat dit laatste betreft zien we in Europa, dat de volkeren, die ' _
sterk onder den invloed van het Romeinsche Rijk hebben gestaan { ‘
{ en waar het individu en individueel bezit hoog in eere waren, van · ~ g
{ huis uit boschverwoestend waren. In de landen langs de Middel-
, landsche zee: Griekenland, Italië en Spanje en voorts een groot ? { ‘
{ gedeelte van Frankrijk zijn de bosschen reeds vroeg verdwenen ; · o ’ ‘ ·
, die landen zijn ook thans boscharm. Waar daarentegen de gemeen-
{ schap steeds in aanzien was, zooals in de Duitsche landen, bleef
het bosch in stand.
{ Van Europa is Finland thans het meest met bosch bezet, n.l.
{ 60 % ; dan volgen Schweden met 54,8 %, Rusland met 38,7 %, `
Oostenrijk met 37,7%, Tsechoslowakije met 34,3%. Duitschland {
{ . heeft een boschoppervlakte van 23,8 % van zijn gebied en Frank- ` {
-···-­­l- {
. 1) R. Zon en W. Sparhawk, Forest Recources of the World. New York 1923.
{ {
{ {
. · I lg
.
{ ‘ . ·