HomeDe Nederlandsche boschbouw en de wereldhoutvoorziening.Pagina 13

JPEG (Deze pagina), 1.36 MB

TIFF (Deze pagina), 7.78 MB

PDF (Volledig document), 34.45 MB

·* . DE NEDERLANDscHE BoscHBoUw EN DE WERELDHOUTVOORZIENING. 515
‘ land steeds een gedeelte van zijn houtbehoefte door invoer van .
buiten zal moeten dekken- Terloops zij hier echter reeds opge- j
merkt, dat het van het hoogste belang is, dat de verhouding l
I - ~ ` tusschen invoer en eigen productie, die thans is als 7: 1, gunstiger
wordt. _
· l
Tot het midden van de 19e eeuw werd het gebruik van hout in ­
Europa beheerscht door de transportmiddelen. De centra van j
houtgebruik waren geheel op de in de nabijheid gelegen bosschen 7
aangewezen en afgelegen bosschen speelden in verband met de
transportmoeilijkheden bij de houtvoorziening geen rol.
‘ . Dit werd geheel anders, toen sedert het midden van de 1ge eeuw
_ in Europa allerwege spoorwegen en kanalen werden aangelegd,
en ook de scheepvaart ter zee zich ontwikkelde. De beteekenis van
' het bosch in de kultuur onderging hierdoor een algeheele wijziging. ‘
Het vervoer van steenkolen en ijzer over groote afstanden werd .
~ ` mogelijk en hiermede werd de ontwikkelingsvoorwaarde voor de
- moderne industrie vervuld. De vraag naar werkhout steeg en die
‘ van brandhout daalde overal, waar steenkolen als verwarmings-
_ materiaal beschikbaar kwamen. De stijgende prijzen van het werk-
` hout maakten het mogelijk het over groote afstanden te vervoeren.
_ In de I86O er jaren begon de wereldhoutliandel zich te ontwikkelen
en sedert de 1870 er jaren omvat het ruilverkeer van hout en
houtproducten tusschen de boschrijke en de boscharme landen de
geheele wereld; het werkhout is sedert dien een internationaal
handelsartikel.
Wij komen nu van zelf tot de vraag, hoe het in de verschillende
‘ I deelen van de wereld staat met den houtvoorraad. Uit den aard
4 der zaak is de beantwoording dezer vraag niet gemakkelijk. Staten
met eene betrouwbare boschstatistiek, zooals Duitschland, zijn er
maar weinige. De meeste cijfers, waaruit de wereld-boschstatistiek
is opgebouwd, zijn dan ook door schatting verkregen. E
I De eerste pogingen om een overzicht te geven van de boschopper-
" vlakte van de geheele wereld zijn gedaan op het Internationale `
ï ` Boschbouwcongres te Parijs in rgoo door M. Mélard. Wat Europa
i P betreft, waren zijn statistische cijfers vrij nauwkeurig, maar voor de
j overige deelen van de wereld lieten zij te wenschen over. Op het
j eveneens te Parijs in IQI3 gehouden Internationale Boschbouwcon-
gres deelde Madelin nieuwe cijfers mee, die gegrond waren op de
7 cijfers van Mélard, doch door hem na raadpleging van allerlei
_ I bronnen waren gecorrigeerd. Voorts zijn cijfers over den wereld-
boschvoorraad te vinden in het ,,Handbuch der Forstwissenschaft"
§ ` van Lorey en in het ,,Handbuch der Forstpolitik" van Prof. Dr.
g _ Max Endres.
S · Intusschen hebben verschillende andere schrijvers bijdragen
Qï . geleverdvoor een wereld-statistiek van de bosschen. '
l · . '
ë ‘ .
ä . .
I