HomeDe Nederlandsche belastingswetten in verband met den boschbouwPagina 9

JPEG (Deze pagina), 1.05 MB

TIFF (Deze pagina), 7.22 MB

PDF (Volledig document), 18.21 MB

· J n 865 j ` ` '
j de bedoeling. Bovendien wordt B. 10 jaar lang uitstel
T van het betalen van de belasting, wat de inkomsten
" van het in het bosch vastgelegde kapitaal betreft, toe-
‘ j gestaan en C. geniet eveneens gedurende 5 jaar tijdelijke
Q ·t‘‘ vrijstelling van inkomstenbelasting over het boschbezit.
Q Men kan een dennenbosch sloopen op 40-jarigen en
I op 100-jarigen leeftijd. Men zou het dus in de hand
hebben, zich 60 jaar lang. vrijstelling van de inkomsten-
‘ belasting, wat de waarde van den eindhak aangaat, te
1 verschaffen.
‘ O.i. is echter de opvatting, dat eerst
; inkomstenbelasting verschuldigdis bij ·
ï hetomkappen van h·etbosch,onjuisten
g geeft deze zienswijze aanleiding tot
groote onrechtvaardigheclen. Wanneer de
inkomstenbelasting 60 jaar geleden was ingevoerd, zou
het daarop neerkomen, dat eerst na afloop van die pe-
riode met den Staat werd afgerekend. Is echter de be-
lasting eerst 5 jaar geleden ingevoerd, dan zou over
, ` 55 jaar te veel betaald worden.
De inkomstenbelastingswet van 1914 verklaart in art.
? 4, dat onder inkomen wordt verstaan de som van het-
j f geen in geld of geldswaarde zuiver genoten wordt als
I ä opbrengst. In de memorie van toelichting staat o.a.: _
,,De wetgever, die belasting wil heffen naar den maat-
., l ,,staf van het inkomen zal het wat de beteekenis van
L j ,,het woord inkomen betreft, niet op het spraakgebruik
i ,,mogen laten aankomen.
i ,,Tot de kenmerken van het inkomen behoort periodi-
J g ,,citeit, het inkomen wordt gevormd door voordeelen,
_ ,,dtie zich herhalen, waarvan althans herhaling in den
’ ,,regel beoogei en bereikt wordt m.a.w. normaal is. ’
L E ,,Een tweede kenmerk van het inkomen is gelegen in
t I ,,zijn doel. Het inkomen is bestemd om te voorzien in
t ,,de levensbehoeften van een persoon. Kapitaalvorming
tr l . ,,al of niet ten koste van actueele behoeften, is eveneens
3 § ,,eene normale of belangrijke bestemming, die aan een
_ Q ,,inkomen kan worden gegeven doch staat niet als doel
_ i ,,op den voorgron·d. Inkomen van een persoon kan dus
«· ,,slechts datgene zijn, waarover hij tot voorziening in
è , ,,zijne levensbehoeften (of tot kapitaalvorming) beschik-
[t j ,,ken kan. Baten, die naar haren oorsprong als inkomen
' ._ ,,zijn te beschouwen, doch waarvan een gedeelte niet
U _ ,,overeenkomstig het doel van alle inkomen noch tot ka-
C ‘ ,,pitaalvorming kan worden besteed, omdat het voor een
U ,,ander doeleinde moet dienen, verliezen voor dat ge-
H ‘ ,,deelte het karakter van inkomen. In het dagelijksch.
,t ,,leven zal dit misschien niet voor alle gevallen alge-