HomeDe Nederlandsche belastingswetten in verband met den boschbouwPagina 8

JPEG (Deze pagina), 1.02 MB

TIFF (Deze pagina), 7.22 MB

PDF (Volledig document), 18.21 MB

l S
864 ` `
dan zal in het bedrijfsplan worden vastgesteld, dat deze 4
zoo spoedig doenlijk moeten worden opgeruimd. 5
_Bij een ander boschbezit kan het voorloopig noodig _ .
zijn, nagenoeg niet te kappen, omdat er naar verhouding : lj,.
te weinig oud hout voorhanden is. Beide bosschen zul-
len dus voorloopig zeer uiteenloopende opbrengsten heb- i
ben, terwijl over eenige jaren gelijkheid kan worden ‘,
verkregen. ‘
De loopende opbrengsten kunnen nu evenwel absoluut j
· niet dienen ter beoordeeling van het fiscale draagvermo- fi
gen van de eigenaars. De bezitter van het eerste boscbl ‘
is bezig een gedeelte van zijn houtvoorraad om te
zetten in geld, waarvoor hij wellicht effecten koopt, die i
renten afwerpen en waarvoor hij een volgend jaar in-
, komsten­belasting te betalen heeft. ‘ 4
Gaathetnuaan die meerdere vellinig, j
die zuiver als een conversie van bosch-
bezit in effectenbezit te beschouwen
is,tebelasten als warehet eeninkomen
. uithetbosch? _ A
l Is in het geheel geen bedrijfsplan aanwezig en heeft
E men te doen met een ongeregeld boschlbe- §
drijf, dan mag de opbrengst nog minder verward wor- .
den met inkomst. , j
Het volgende voorbeeld moge dit verduidelijken.
A. en B. bezitten ieder 200 H.A. dennen bosch oud
· 60 jaar. A. heeft geld noodig en gaat tot velling over. »
· B. is zeer vermogend en laat het bosch staan. Het ver-
moeden is gewettigd, dat B. finantieel krachtiger is dan
A. en dus volgens het begrip belasting naar draagver­
mogen meer aan den fiscus kan afstaan. Volgens de
opvatting van meerdere personen moet A. belasting be-
talen over de netto vellingsopbrengst, zijnde wellicht ï
f· 200.000. B. heet het, trekt geen inkomsten van het
ä bosch en betaalt dus geen inkomsten-belasting. Hij laat
` zijn bosch nog 10 jaar ouder worden en verkoopt hiet, g
j dan met den grond aan C., die laten wij aannemen 5 §
jaar later het bosch sloopt. · §
j Terwijl een H.A. 60­jarig hout wellicht 'f 1000 op~ ·
, brengt, zal een 70-jarig misschien f 1300 waard zijn, j`
-E omd·at de houtmassa is toegenomen en het oudere hout «
j in den regel een hoogere verbruikswaarde bezit dan het »
Q jongere. f
Is C. een zakenman, dan zal hijjbij het bepalen vlan l ­
den koopprijs er rekening mede houden, dat hij bij de
velling over de opbrengst inkomstenbelasting te betalen p
heeft. Op die ·wijze wordt de inkomstenbelasting van
g een persoonlijke belasting een zakelijke, in strijd met p