HomeDe Nederlandsche belastingswetten in verband met den boschbouwPagina 7

JPEG (Deze pagina), 1.05 MB

TIFF (Deze pagina), 7.15 MB

PDF (Volledig document), 18.21 MB

·` 863
Q normaal opgegroeid, dan zal niet alleen de jaarlijksche
T kapvlakte, maar ook de houtval steeds gelijk zijn, niet
, alleen wat den eindhak, maar ook wat de dunningen
aangaat. Zouden nu de houtprijzen, de arbeidsloonen en
, tractementen in den loop der tijden niet varieeren, dan
. zou de boscheigenaar steeds evenveel geldelijke netto
opbrengst uit zijn bosch genieten, want hij zou elk jaar
10 I-LA. 60-jarig hout omkappen en bovendien 10 H.A.
j 25­jarig, 10 H.A. 30­jarig, 10 l­l.A. 35-jarig, 10 H.A.
j 40-jarig, 10 H.A. 45-jarig, 10 H.A. 50-jarig en 101-l.A.
55-jarig hout dunnen. Aan cultuurkosten zou hij steeds
evenveel moeten besteden, want elk jaar zou 10 H.A.
j opnieuw op te bosschen zijn en de verzorging zou zich
{ ' steeds uitstrekken over een gelijke oppervlakte bosch,
{ verdeeld in constante verhouding der ouderdomsklassen.
'I-let ideale (normale) bosch is het schematisch model,
ä waarnaar de deskundige boschbeheerder streeft, ook al
weet hij, dat hij het nooit bereiken zal en nog minder
· behou·den kan.
. Voor den belastintgsgaarder is het normale bosch
_ eveneens een ideale vorm, want van een dergelijk bosch
i zijn gemakkelijk de verkoopswaarde en de inkomsten
vast te stellen. Elk jaar levert dat bosch een gelijke hoe-
veelhleid hout, elk jaar zijn dezelfde werkzaamheden in
g gelijken omvang te verrichten en zijn_dus de uitgaven
_ egaal. Bij constante prijzen blijven ergo de bruto- en
netto opbrengst steeds in de zelfde verhouding en. zal
· $ de verkoopsprijs van het bosch alleen afhangen van den `
rentevoet, dien de kooper wil besteden. Nemen wij aan
ï dat het bosch in quaestie een bruto opbrengst van
f 18.000 heeft, dat de jaarlijksche onkosten bedragen
f 9000 en dat de verkoop geschiedt op de basis van
; 4 %, dan is de inkomst van het boschbezit `f 9000 en ‘
de verkoopswaarde f 9000 )( 25 = ff 225.000;.
j De grond-, inkomsten- en vermogensbelasting zijn dan
, gemakkelijk genoeg volgens de nieuwe ontwerpen te
i berekenen en zouden weinig conflicten veigoorzaken.
­ Zooals hier te voren reeds opgemerkt werd, bestaat _
j het normaal bosch slech·ts in theorie.
ï Bij het geregeld boschbedrijf werkt men
. volgens een bepaald plan, waarbij in hoofdzaak wordt
vastgesteld, hoeveel en waar gekapt zal worden, wat er
in de verschillende boschafdeelingen voor het verzekeren
, van een normalen groei is te verrichten en waar en hoe
[ men dient te planten om een bosch te verkrijgen, dat zoo-
l veel mogelijk op het ideale schema gelijkt. Zijn er veel
opstanden aanwezig, die men te oud heeft laten worden,
· i die den gewenschten kapleeftijd hebben overschreden, -