HomeDe Nederlandsche belastingswetten in verband met den boschbouwPagina 6

JPEG (Deze pagina), 1.00 MB

TIFF (Deze pagina), 7.15 MB

PDF (Volledig document), 18.21 MB

S
862 _
Een impot unique is niet aanbevelenswaardig_, want i
men zou een zeer hoogen voet van heffing moeten aan- Z
· nemen en daardoor valsche opgaven van zijde der belas­ 1
tingschuldigen uitlokken. Menig individu is bovendien jj
niet in staat, zuiver zijn inkomen op te geven. ` f
Betaalde men zijn belasting in een vorm dan zou _
g deze zeer hoog moeten wezen en dus buitengemeeni druk-
kend werken. Heeft men veel vormen, dan is de kans
‘ groot, dat, wat men in den eenen vorm te veel betaalt, ?
gecompenseerd· wordt door het te weinig betaalde in een
i anderen vorm.
Bovendien zou de fiscus te veel te kampen hebben
met ongelijke inkomsten in de verschillende jaren. Ten
slotte zij er op gewezen, dat een impot unique de zoo { "
noodcige plooibaarheid, die vereischt wordt om de onbil-
~ lijkheden, die elke belasting aankleven, min of meer weg
nemen, mist. · ;
De verteringsbelastingen voegen zich het beste naar
de individdeele gesteldheid: van den belastingschluldige ·
p en moeten dan ook het hoofdbestanddeel van ieder be- .
* lastingsstelsel vormen, maar aangezien ook zij niet als
g zuiveren maatstaf voor den welstand van het individu
i kunnen beschouwd worden, zijn daarnaast andere be-
lastingen, gebaseerd op het dlraagvermogen, te plaatsen. Q
II. · ,
Bij den boschbouw zijn drie bedrijfsvormen te onder- j
scheiden: het normale, het geregelde en het ongeregelde ?
bedrijf. Het normale (ideale) bedrijf is zoodanig ï
ingericht, dat elk jaar steeds evenveel gekapt kan wor- f
den, zonder d·at in den vo_orraad of in zijn verdeeling ï
verandering komt, doordat steeds een quantum hout, `
gelijk aan den totalen aanwas van het loopende jaar, t
E wordt verwijderd. 1
Heeft men b.v. 600 H.A. bosch, verdeeld in 60 stuk- {
ken a 10 H.A. van elken leeftijdstrap van 1-60 jaar, 1 _
kapt men daarvan elk jaar de oudste (60-jarige) 10 H.A.
j weg en beplant menhet leeggekapte terrein onmiddellijk f
weer, dan komt er nooit een einde aan de `velling, want W
een volgend jaar zal de thans 59 jaar oude afdeeling g
er haar 60ste jaar bereikt hebben en dus kapbaar zijn. Twee i
1 jaar later komt de thans 58-jarige afdeeling aan de `
beurt, enz. Na 60 jaar is het geheele bosch omgekapt, *
maar dan is inmiddels de eerst beplante 10 H.A. 60 j
jaar oud· geworden enz. .
ls nu de grond van dezelfde qualiteit en is de opstand. .
l