HomeDe Nederlandsche belastingswetten in verband met den boschbouwPagina 5

JPEG (Deze pagina), 1.05 MB

TIFF (Deze pagina), 7.26 MB

PDF (Volledig document), 18.21 MB

861
belasting betalen een plicht is, die van nature op elken
‘ staatsburger rust. Hij heeft dien plicht te vzervullen naar
mate van zijn draagkracht. Terwijl het individu verstan-
dig handelt, zijn uitgaven te regelen in verband met
zijn inkomsten, doet de gemeenschap juist andersom. De
Staat heeft na te gaan, wat van hem geeischt wordt en
tracht zich dan de middelen te verschaffen, om behloorlijk
zijn plicht te vervullen. Ook zonder oorlogstoestand is
het staatsbiudget steeds wisselende en valt er een voort-
durende stijging te constateeren. De belastingen moeten
daarom een beweg.elijk karakter bezitten. Ze moeten ge- '
makkelijk voor vermeerdering vatbaar zijn.
Bij het bepalen van ieders aandeel in het bestrijden
1 van de uitgaven van den Staat moet in de eerste plaats
A voldaan worden aan het gevoel van rechtvaardigheid ,
· maar dat gevoel is niet bij elk ingezetene hetzelfde en
wijzigt zich ook belangrijk in het verloop der tijdens.
In het Fransche parlement van l776· vond men het
· ' _ billijk en natuurlijk: que le peuple contribuat par ses
‘ biens, la noblesse par son sang et le clerge par ses
j prières.
Verder moet als voorname eisch aan de regeling der
belasting te stellen zijn, dat de voortbrenging zoo min
mogelijk wordt belemmerd. ln noodtijden moet hiervan
wel afgeweken worden. .
‘ Thorbecke wees in zijn rede van December 1853 er
op, dat belasting heffen is oogsten en de voorwaarden
van oogsten is juiste kennis en behandeling der voort-
­ . brengende kracht. l/lr. Pierson voegt in zijn leerboek
· der staathuishoudkunde ll pag. 475 hieraan toe: ,,Laat
,,het een oogsten zijn, waarbij het zaaikoren, dat een
. ,,nieuwen oogst moet leveren, wordt gespaard. Laat h·et
,,een oogsten van de zuivere opbrengsten zijn." .
= Niet alle belastingen zijn gebaseerd op het draagver-
j mogen. De grondbelasting kan beschouwd worden als
· een buitengewone beperking van het eigendomsrech·t,
ten bate der gemeenschap. Zij moet gebaseerd zijn op
` . de zuivere pachtwaande en wat het percentage aangaat,
i zoo moet dit een fixum zijn.
· · Het percentage moet zooveel mogelijk constant blijven,
‘ maar de zuivere pachtwaarde moet in korte perioden
. worden herzien.
Ook bij de successiebelasting, accijnzen enz. wordt
geen rekening gehouden met het draagvermogen van den
_ belastingbetaler. Wil men belasting heffen, waarbij men
I streeft naar gelijkrnatigheid van druk, dan is er slechts
' keuze tusschen verteringsbelastingen en belastingen naar
. ­ het draagvermogen. . ,