HomeDe Nederlandsche belastingswetten in verband met den boschbouwPagina 3

JPEG (Deze pagina), 0.99 MB

TIFF (Deze pagina), 7.16 MB

PDF (Volledig document), 18.21 MB

t r` · ­ ¥ -5 ,7;,
` DE NEDERLANDSCHE BEL!-STlNGSWETTEN lN"
‘ VERBAND MET DEN BOSCHBOUVV.
· De Boschbouw neemt in Nederland uit den aard der
` zaak een bescheiden plaats in. Eeitelijke schermbosschen
t _ treft men er weinig aan en daar hout van elders langs
E de waterwegen goedkoop is aan te voeren, kan de teelt_
' ’ E E · van deze grondstof qua economisch bedrijf bezwaarlijk
. V i een hooge vlucht nemen. Begrijpelijk is het dan ook,
_ . _ dat de belastingswetgever weinig aandacht schonk aan ‘
l ` de eigenaardtigheden van het boschbedrijf en bij de vast-
, stelling der belastingsbepalingen daarmede geen vol-
" doende rekening heeft gehouden.
‘ ; Menig houtteler in Nederland is niet genoeg doordron-
. gen van de kennis van het belastingswezen en beoor-
; ‘ deelt daardoor de quaestie’s waarmede hij op- dit gebied
t F in aanraking komt, van een een.zijdig en veelal onjuist
. Y standpunt.
_ · _` i De boschbouw heeft, evenals alle andere bronnen van
· B nationale welvaart, recht op den steun van de Regee-
‘ · ring, ja, wij aarzelen niet om te zeggen op meer recht,
want het directe voordeel, dat de houtteler geniet, is
, _ ‘ dikwijls gering in verhouding tot wat de gemeenschap
· van den bosehaanleg profiteert.
· . Dit begint men in Nederland ook allengs meer in te
? zien en het Rijk verstrekt tegenwoordig voorschotten aan
· _ N gemeenten, die hunne woeste gronden willen opbosschen.
· l Door te zorgen, dat de arme bewoners in den winter, V
‘ wanneer het moeilijk valt werk te vinden, bij den aan-
_ ` leg of exploitatie van bosschen hun brood kunnen ver-
. · dienen, behoeft de openbare weldadigheid minder krach-
Q V tige hulp te verleenen. De gezondheid van den mensch
,` . ‘ is er in den regel meer bij gebaat, wanneer hij buiten
,·', zijn taak heeft te verrichten, dan, wanneer hij genoopt
_ , wordt, in de achlterbuurten der groote steden zijn zorgvol
V bestaan te slijten.
‘ De aanwezigheid van bosschen in een bepaalde streek '
‘ van het land kan in den zomer een stroom van menschen
daarheen trekken en na een tijdelijk verbllijf buiten,
V ` zullen zij gestaald met nieuwe krachten hun arbeid in