HomeDe Nederlandsche belastingswetten in verband met den boschbouwPagina 14

JPEG (Deze pagina), 1.03 MB

TIFF (Deze pagina), 7.22 MB

PDF (Volledig document), 18.21 MB

· 870 . " " ‘ -
De Staat eischt, dat de eigenaar belasting betaalt over j
zijn vermogen, in bosch<b=ezit vastgelegd. .
. Hoe komt men nu op eenvoudige wijze tot het bepalen j
‘ dier waarde? ` i
N Op groote nauwkeurigheid komt het daarbij niet aan, i
, De hoofdzaak is, dat gebruik gemaakt wordt van een Q
j maatstaf, die geen ongelijken druk oplegt. j
j Heteenvoudigstkomthietonsvoo.r,dat
een officieele noteeringslijst gemaakt
wordten deze den boschieigenaars als
H gids wordt verstrekt,te benutten op ge-
. lijke wijze als zulks geschiedt bij de j
waardebepaling van effecten met be- i
hulp van de officieele beursnoteering
l dereffecten. i
g ln die lijst ware te scheiden grove dennenbosch van
eiken- en beukenbosch. De waarde ware op te geven i j
in ouderdomstrappen van 10-jarige perioden per H.A.
voor 3 qualiteitsklassen (goed, middelmatig en slecht). jg
_ _ De waarde der jonge bosschen zou in deze tabellen ë
g te noteeren zijn als kostenwaarde, die der bosschen van
middelmatigen leeftijd als verwachtingswaarde, die der ‘
ï oude bosschen als kapwaarde, zooals hier te voren is
H uiteengezet.
Het is albsoluut onnoodig elk jaar de waarde te be- j
palen. Men kan zeer goed volstaan door het bedrag elk jj
jaar met een matig percentage te verhoogen en daarvan
af te trekken de netto opbrengst van het gevelde hout.
Zijn eenmaal de tabellen vastgesteld, dan kunnen deze
ook gebruikt worden voor de inkomstenbelasting, door
daaraan toe te voegen een kolom aanwas. j
Stel de waarde van een goed 60­jarig dennenbosch. is i
f 1000 en van een 5«0‘­jarig f 800 per H.A., dan be- i
draagt blijkbaar de waardevermeerdering gemiddeld per
p jaar f 20 en kan men dit bedrag als basis bij de in-
T komstenbelasting voor een H.A. 50-­60­jarig bosch aan- Q
nemen. Feitelijk zou er nog aan toegevoegd moeten j
worden. de netto opbrengst der dunninzgen. Zonder een tie
groote onnauwkeurigheid te begaan, mag men echter j _
aannemen, dat deze inkomst gecompenseerd wordt door de
t jaarlijksche kosten van beheer en de rente van den grond. E
- Dezelfde tabellen zoud·en niet voor geheel Neder- ï
land kunnen gelden, maar zijn voor elk belastingsinspec-
. tie­gebied afzonderlijk vast te stellen, overeenkomstig
een voor geheel Nederland aangenomen schema. Ook zou
het aanbeveling verdienen, dat de locale tabellen alvo-
rens men deze in gebruik nam, onderling werden ver-
, geleken. _ . , J .
l
« A
· ä
. ä
. l i
l ‘ _ r . M .... l