HomeDe Nederlandsche belastingswetten in verband met den boschbouwPagina 12

JPEG (Deze pagina), 1.04 MB

TIFF (Deze pagina), 7.16 MB

PDF (Volledig document), 18.21 MB

1 .
' M 868 · ` V '
,,gaand ontwerp het stelsel van aanslag der onroerende
,,goederen naar een bedrag, afhankelijk van de belastbare
,,opbrengst dier goederen, moest worden vervangen door
,,aanslag ook van die vermogensbestanddeelen naar de
,,verkoopwaarde."
e . In theorie is deze uiteenzetting geheel juist, maar bij
j _ de toepassing faalt zij o.i. geheel. ?
De verkoopwaarde van een bosch is geen maatstaf 1
’ voor draagkracht van den bezitter en niet af te leiden t
. . uit die, verkregen van een ander bosch. in dezelfde "
streek, zonder rekening te houden met de opbrengst. ‘
Zulks zou slechts mogelijk zijn, wanneer men met z
normaal bosschen te doen had, bestaande uit dezelfde g
houtsoort, met d-enzelfden omloop, kort en goed, zoo alle _ ë
influenceerende factoren overeenstemden.
· Normaalbosschen treft men in Nederland niet aan en j
wijken de bestaande bosschen er te veel van af om er, ‘
wat waardebepaling betreft, mede vergeleken te kunnen j
worden.
Brengt een 6·0­jarig grove dennenbosch bij verkoop
l f 1000 op per H.A., dan. kan men voor een 20-jarig ‘
niet eenvoudig een derde aannemen, want er moeten nog
‘ 40 jaren verloopen, voordat het laatste even oud is als
het eerste. . A
Boschbezit word·t weinig in ons land te koop aange­ J
boden. Wel vinden er geregeld_ veilingen plaats van
‘ kapbaar hout, maar wordt daarbij meestal de grond niet ï
tegelijk vervreemd. i
Af en toe komen gronden met hout begroeid onder
den hamer, maar dan zijn de verkoopprijzen buitenge­
meen wisselvallig, omdat de affectiewaarde daarbij op
den voorgrond treedt. Heeft een van de buren het te
veilen bosch noodig, ter afronding van zijn bezit, of wil j
hij onaangename personen, uit zijn nabijheid weren, d·an f
, zal hij niet schromen, een prijs te bieden, die de wer- ,
ï kelijke waarde sterk overschrijdt. Ontbreekt de concur­ á
rentie, dan gaat het perceel wellicht voor een te gering :
bedrag over in handen van anderen. ï
De op·brengst bij verkoop als basis aan te nemen voor ,
het bepalen van de waarde van het overige boschbezit is
j uiterst inrationeel. 4
, V Veel beter is het daarom, na te gaan, wat als normale
‘ verkoopprijs mag worden aangezien en daarover belas­ ‘
ting te laten betalen, want slechts die som kan een j
maatstaf zijn bij het beoordeelen van de draagkracht van f
den boscheigenaar, inzake het betalen van belasting. ï
j Bij de waardebepaling van een boschbezit moet men ,
K