HomeDe Nederlandsche belastingswetten in verband met den boschbouwPagina 10

JPEG (Deze pagina), 1.06 MB

TIFF (Deze pagina), 7.25 MB

PDF (Volledig document), 18.21 MB

l
,,meen worden toegegeven, doch hoe het. zij, naar het
,,beginsel der inkomstenbelasting kan niet a.nders worden
_ ,,beslist, omd·at een bedrag, waarover een persoon niet
l ,,ten eigen bate kan beschikken, niet een element van
H ' ,,zijn draagvermogen kan zijn." .
Waiineer men. aan het begin van een belastingsjaar .
; een 60-jarig bosch bezit en het niet velt, dan h·eeft ment
J aan het einde van het jaar een 61-jarig, dat in den regel
+ meer hout bevat en hout in het algemeen gesproken van
hoogere waarde per Kub. Meter.
Iets kan niet toenemen of er moet wat bijgekomen -
l zijn, ergo heeft de boscheigenaar, doordat hij niet om- j
kapte, een inkomen uit zijn bosch genoten. Of dit nu ‘
uit geld of goed bestaat, doet niets ter zake vol- ·
gens de inkomstenbelasting, want de boer, die de melk r
. van zijn koelen opdrinkt, moet het geldswaardig bedrag l
terecht bij de inkomstenbelasting in rekening brengen;. g
De vetweider zal eveneens belasting verschuldigd zijn ·
over de toename van de waarde van zijn vee. W&&1'Om 1
zou men nu den hloutteler over zijn· productie vrijstellern.? ‘ H
g De aanwas is wel degelijk in een geldswaardig bedrag ‘
uit te drukken. Dat de bezitter dien aanwas niet ver- ,
2 koopt, is zijn vrije wil. Aan het kenmerk van de wet f
periodiciteit wordt voldaan. De aanwas is niet een toe- ,
vallige bate, maar is geregeld elk jaar te constateeren.
t Heeft men een 20-jarig bosch, .dan zou men beweren J
· kunnen, dat de aanwas daarvan niet oogstbaar is op dat Y,
mom.ent, omdat het hout te gering van afmetingen voor ­
de markt is, maar niemand zal durven zeggen, dat on- l
der normale omstandigheden een 21-jarig bosch niet i
meer waard is dan een 20-jarig. Door het bosch te ver- j
· koopen, kan de eigenaar het verschil in waarde op ge- _·
noemde beide leeftijden in geld omzetten en dit gebrui- _,
ken om in zijn levensbehoeften te_ voorzien.
Maar ook zonder omkapping neemt het fiskaal draag- j
l vermogen wan den eigenaar toe. In Duitschland en wel-
* licht ook hier kan hij een hoogere hlypotrheek op zijn ·
bosch verkrijgen, naar mate dit ouder wordt. _
. De mogelijkheid is niet uitgesloten, dat de aanwas in j
volgende jaren door plantaardige of dierlijke vijanrden l
,f of door natuur evenementen gedeeltelijk vernietigdworïdlt E
j en dus nooit als inkomst in geld door den eigenaar ge-
ïj noten wordt, maar zulks doet niets ter zake. j
. Het verlies wordt als negatief inkomen in rekening [
gebracht in het jaar, waarin de ramp plaats vond, even- j
" als de vetweider de waarde van een vetgemeste, dood-
' gegane koe zal aftrekken van de opbrengst van zijn ’
. bedrijf. . ; , ‘ , , _ t
l