HomeOverzicht van den Landbouw van NederlandPagina 7

JPEG (Deze pagina), 946.20 KB

TIFF (Deze pagina), 6.55 MB

PDF (Volledig document), 54.54 MB

`äl
rnnnrnme. 5 ;
den herder of veehouder, een ruim, zonder veel ligchamelijke t
j inspanning verkregen, bestaan opleveren. Het is echter ge- j
’ makkelgk in te zien, dat zulk eene kaart geen duidelijk j
begrip geeft van den landbouw, zooals die werkelijk ge-
dreven wordt. Dit begrip kan alleen door de kennis der
ä heerschende landbouwstelsels verkregen worden. p
Alvorens nu tot de behandeling van onzen landbouw over ij
· te gaan, wil ik hier eerst een verbeterden staat van de grootte ­
onzer gronden geven; want sedert de staat op de schoolkaart
in 1859 opgemaakt is, hebben er vele veranderingen plaats
gehad. Onder anderen is de grootte van ons land met ruim
18000 hektaren, aan bedijkingen en droogmakerijen, ver-
meerderd. Bij de hierna volgende tafel is de geheele grootte
der provinciën, en de hoeveelheid onbelaste gronden in de `
f vierde kolom, door het kadaster officieel bekend gemaakt; j j
i maar de cijfers der andere kolommen, zijn bp raming ge- J
i steld, terwijl die bij het kadaster niet bekend zijn, niet 1
herzien, namelijk, sedert de invoering van het kadaster
_ omstreeks 1833.
In de beide eerste kolommen wordt hie1· alzoo de offici- 1
eele, in 1868 opgegeven grootte in hektaren, met de her-
leiding in vierkante geographische of Duitsche mijlen, op-
gegeven. Kolom nommer: · j
1. bevat de woeste gronden: beiden, duinen, stranden,
l slikken, schorren en kwelders, grootendeels vatbaar voor ont-
ginning en inpoldering.
2. Wateren, als: havens, vaarten, kanalen, watergangen,
grachten, vissoherijën, kolken, moerassen, poelen, lage ver- ·
graven landen, aanwassen, bies­ en rietgorzen en rietlanden;
slechts voor een zeer klein gedeelte voor ontginning vatbaar.
3. Düken en kaden, wegen en wegkanten.
4. Onbelaste gronden, waarvan namelijk geene grondbe-
lasting betaald wordt, als: a. wegen, straten en pleinen;
I:. rivieren en beken: 0. begraafplaatsen, pastorale tuinen,
i