HomeOverzicht van den Landbouw van NederlandPagina 62

JPEG (Deze pagina), 1.02 MB

TIFF (Deze pagina), 6.33 MB

PDF (Volledig document), 54.54 MB

’ De eerste aflevering van dit werk is onder den titel: ’
Verklaring van de Schoolkaart voor de Natuurkunde en de
j L Volksvlijt van Nederland, door W. C. H. STARING, uitgegeven.
V j ` De tweede aflevering wordt berekend tegen f 1,50. j_
5 Het geheele. werk, beideigafleveringen te zamen, onder
ij den titel: Natuurkunde en Volksvlijt Vvan Nederland, tegen f2,­.
. _ Dit werk behelst de verklaring van de volgende op de
schaal van 1*: 200000, door denzelfden schrijver geleverde kaarten,
jy, Ten eersten: vande Schoolkaart, voor de Natuur-
gjij tuurkundeen de Volksvlijt van Nederland, bevattende
1 Aardkunde, Landbouw, Nijverheid,LWeerkennis, Waterstaat en
_ ; Hoogteligging; in losse bladen 10,5Qi. _' L «
ix Opgeplakt ep linnen met r0llen`F*nL’­·vernist f 16,-.
_’lTen anderen:Lvan,,de Landbouwkaart van Neder-
A j land, behelzende, behalve: den Landbouw, ook de grenzen der
“ j A gemeenten en hare bevolking, in losse bladen f .10,-e. P
s [ Opgeplakt als wandkaart op rollen f 17,50.
· I ·· i ‘ ' _
’ · . ` '
" { _ ' · ` Bij den aïtgegjet dezes ziet mede het Llicht: _,,ï
L L · eL me nnvonimnine nniilixnnnrs JN DE
" i ‘i ‘. { 0 N., i Dier-, P:l,ant­i jenf Delfstofkunde.
‘ _ ` BEWVERKT. ONIQERL VAN i LL
‘ . j Dr; D. LUBAGH 611.]); J. CGSTER. _ f
ll « ,.,· r _ *¢ï
L . OP `SIEEN GETEJEKEND DOOR. _ `
r L A. Koor. v g
V 110 Platen, met de Verklaring van den tekst, in gr. 80.f22,­­-. L
Li 'L L,;nzq,NLiiL.ERLIJK= L, VL
j Dieykunde, . 5l”Lplaten. f 10,20. ».
· Plantkunde, 53 zz .... zz 14i,60.` L
Delfstofkunde, 6 xx L. . . zz 1,40. L
Uitgegeven door het Nederlandsch Onderwijzers­Genootsehap. .
E 1 De Schoolkaartienï Schoolplaten zijn onmisbaar bij ·
het Middelbaar Onderwijs, zoowel aan de Hoogere Burgerscholen
als de Burgerscholen, terwijl zijL evenzeer bij het Lager Onder-
wijs aan te bevelen zijn. W · g
Op méér dan vierhonderd scholen worden deze Platen bij het
onderwijs in de natuurlijke historie, reeds gebruikt.
ämw ..r. ,-w_ __.. 1 - P nw- i i .... O ._..
it u
Ft · L e `