HomeOverzicht van den Landbouw van NederlandPagina 6

JPEG (Deze pagina), 960.19 KB

TIFF (Deze pagina), 6.55 MB

PDF (Volledig document), 54.54 MB

. 4 P 1NLn1n1Ne.
1·ig aan welke soort van landbouw in elke gemeente ge-
dreven wordt. Dat de spoorwegen, kanalen en kunstwegen,
die tot op den huidigen dag voleindigd zijn, hier ook ‘
V voorkomen, spreekt van zelf. Op deze kaart zijn de ver-
schillende landbouwstelsels door een nomme1· , gevolgd
door eenige letters, aangeduid, die ik hier tusschen vier
ï` lijntjes, bij de behandeling van elk stelsel, zal aanwijzen.
l Maar daarenboven zal ik deze hier ook, tusschen twee haakjes, ·
een nommer geven. Dit nommer is hetzelfde wat de stelsels
aanwijst op het Landbouwkaartje, dat, met de noodige
verklaring, bij het door de Regeering uitgegeven Verslag
over den landbouw van 1863 is gevoegd. Ik-geefvooral
deze laatste nommers, omdat die nog al eens meer gebruikt
Lzün om de landbouwstelsels aan te wüzen, en men hier alzoo
de verklaring vindt van dat kaartje en die stelsels, waar i
l men ze ook moge ontmoeten. Te meer worden die nommers E
opgegeven, omdat ik gaarne had dat elk landbouwer, welke i
in het bezit is van de Schoolkaart, deze over zijne kaart ver-
l spreidde en in de verklarings vierkanten plaatste. De een~
voudige teekens, schrappen en punten, waardoor thans op
de schoolkaart de stelsels onderscheiden worden, zijn te flaauw, S;
te weinig in het oog vallend, en ik neem ’t niemand kwalijk
zoo hü er maar half mede terecht komt. Heeft hij echter
. eenmaal nommers op de kaart gezet, die overeenstemmen
met de nommers in de verklaring, dan zal hij zien dat alles
duidelijk en klaa1· wordt, en dat niets gemakkelijker is dan,
op de kaart, de hiernavolgende verklaring te volgen.
ll Er zijn reeds vele agronomische kaarten uitgegeven, voor
zeer vele verschillende landen. Bijna allen geven de bouw-
landen aan en de weilanden, onverschillig of die büeen be- X
al hooren en te zamen een geheel uitmaken, dan of dat twee
geheel verschillende zaken zijn. De eene, de akkers, waarop
de akkerbouwer, met züne ploegpaarden, een uiterst werk-
zaam leven leidt; de andere de wei- en hooilanden die aan
{ .