HomeOverzicht van den Landbouw van NederlandPagina 50

JPEG (Deze pagina), 0.96 MB

TIFF (Deze pagina), 6.67 MB

PDF (Volledig document), 54.54 MB

..$ l
ll
l ~ l
48 noonennnsnnn.
omstreeks 250, en aan den Langendijk 370 hektaren met
ll.; groenten bezet waren; in de Beemster telde men, alleen {
i voor augurkenteelt, 18 hektaren. Onder Nieuweramstel l
* vond men 150 hektaren warmoeziersgrond, waarbü 26 000 _ _
broeiramen in gebruik waren. Om Roelof­Arendsveen wor-
§ den groenten geteeld voor de Zuidhollandsche steden, even E
als onder Rhünsburg en in het Westland; maar tevens met ‘ l
eenen grooten uitvoer van groenten, jonge aardappelen en
kool, uit beide laatstgenoemde plaatsen, naar Londen. Om
Breda worden groenten in groote hoeveelheid geteeld voor .
Antwerpen; omstreeks Lent in de Betuwe voor de Arnhem-
li sche en Nijmeegsche markten, enz. enz.
Met dit warmoezieren is hier en daar tevens vcreenigd
dc teelt van tuinzaden, waarvan zeer veel, vroeger echter-
, meer dan tegenwoordig, door Vriezeveensche kooplieden op-
gekocht en door het geheele land rondgevent wordt.
Nu en dan naauw vereenigd met de warmoeziersgronden,
zijn ook de Boomgaïarden (19) en de teelt A
van tijne vruchten in Holland wä de markt; maar de meest
opbrengende boomgaarden, van kersen, appelen, peren en ‘
pruimen, vindt men op_ de klei, daar waar tarweteelt en Q
korenbouwerij heerschen. In 1867 achtte men dat e1· om- A
streeks 19 000 hektaren boomgaard in Nederland voorhanden ·
waren, waarvan er 5500 voor Gelderland,'1000 voor Noord- en
3000 voor Zuidholland, 1900 voor Zeeland en 6500 voor
Limburg kwamen. Op de juistheid dezer getallen valt echter
nog al veel aan te merken. Dat er vrü wat omgaat in groenten- ·
en vruchtenhandel hie1· te lande, is uit de staten van in-
. en uitvoer op te maken. In 1867 toch werd er, zeker voor
eene, vrij laag geschatte, waarde van 1 MO 000 gulden aan
· groenten, en voor 210 000 gulden aan boomvruchten, uitge-
` voerd, voor verreweg het grootste gedeelte naar Londen,
2 maar ook naar Antwerpen en den Rün opwaarts.
Onze Boomkweekerijen lïïbmïcml zijn bij het
l
l