HomeOverzicht van den Landbouw van NederlandPagina 5

JPEG (Deze pagina), 809.97 KB

TIFF (Deze pagina), 6.53 MB

PDF (Volledig document), 54.54 MB

Q te

ll t
. 4 iï
i
i
E I DE
Landbouw van Nederland.
ä De verklaring eener landb0uw=kaart is het hoofddoel van
dit werkje, maar ik ben, om dat doel behoorlijk te berei­ j
ken, zoozeer in verschillende opgaven omtrent den landbouw j
i verdiept geraakt, dat er meer dan eene bloote kaartverkla­
ring, een kort, den geheelen landbouw omvattend over-
zicht, voor den dag gekomen is. De uitgever van dit,
» werkje heeft daarom geacht, dat eene afzonderlijke afdruk
j van het laatste Hoofdstuk uit de Verklaring van de i
Schoolkaart voor de natuurkunde en de Volks-
Q vlijt van Nederland, den Nederlandschen landbouwer -,
aangenaam zoude zijn. Daarenboven is er sedert het uitge- i
geven der Sehoolkaart in 1860, nog veel in het licht ver- Q
schenen, dat büdragen kan tot het nader kennis maken met i
den Nederlandsehen landbouw, en daarom heb ik er mij i
op toegelegd om de verklaring der Schoolkaart tevens toe-
passelijk te maken op later verschenen kaarten. De eerste
die ik hier bedoel is "eene nieuwe Landbouwkaart,
op dezelfde schaal als de schoolkaart in 1869_ door mij ‘
bezorgd, maar die alleen landbouw bevat en niet meer,
A waardoor zij zeker als schoolkaart niet te gebruiken, maar als li
_ landbouwkaart veel duidelijker is. Buitendien bevat deze
kaart de grenzen der gemeenten en duidt alzoo nauwkeu-
,, Li , , _ '