HomeOverzicht van den Landbouw van NederlandPagina 49

JPEG (Deze pagina), 922.19 KB

TIFF (Deze pagina), 6.67 MB

PDF (Volledig document), 54.54 MB

ii
. AKKERBOUW­STELSELS. 47 l
weder te onderscheiden in akkerbouw op de klei en op `ï‘
het zand. De 4
Akkerbouw op het zand bladz. 38 is: of het
Drieslagstelsel bladz. 38, met zijne wüzigingen in de
Twenthsohe Roggebouw bladz. 39, de Gooische .
Boekweitteelt bladz. 39, de GroningscheRijen­ l
teelt bladz. 39 en de Wisselbouwerij in de Kolo-
niën van Weldadigheid en Rijksbedelaarsgestiehten bladz.
40; of de ,,i
Vlaamsche bouwerü bladz. 40. _
De Akkerbouw op de klei bladz. 41 dient men te onder- S
scheiden in: 4
Korenbouwerij op rivierklei en in Limburg bladz.
41, Korenbouwerij op zeeklei bladz. 42, met hare
wüzigingen door beweiding van Klaverlandbladz. ‘
,. 43 en geheele Wisselbouwerij bladz. 43.
Tarweteelt op de rivierklei bladz. 44.
Zeeuwsche tarweteelt op de zeeklei bladz. 45, en
3 Onregelmatige bouwerüen of P old erro of b o u w op nieuwe-
lings bedijkte en drooggemaakte gronden bladz. 46.
Te midden van deze stelsels vindt men nu nog een aan­
tal bijzondere teelten (18), die zeer merkwaardig
_ H zijn wegens de voordeelenïvjel-ke zü opleveren, de kennis
waarmede zij gedreven worden, en soms ook wegens de
bijzondere redenen waaraan zij hare vestiging, in deze of
gene bepaalde streek, te danken hebben.
‘ Allereerst moeten wij ons hier het Warm oezieren
Têïiïwï (18a) herinneren, dat plaatselijk, nabü de meeste
_ groote steden, aangetroffen wordt; maar daarenboven ook
streeksgewüs, zeer in het groot, vooral in de Streek, aan
den Langendijk en in de Beemster, om de markten van Am-
sterdam en de Noordhollandsehe steden en zelfs van vele
Friesche steden, van groenten te voorzien. In de Streek, tus- .
sehen Hoorn en Enkhuizen namelijk, rekende men in 1868, dat