HomeOverzicht van den Landbouw van NederlandPagina 48

JPEG (Deze pagina), 959.74 KB

TIFF (Deze pagina), 6.67 MB

PDF (Volledig document), 54.54 MB

46 ronnnrmoonnouw.
._ alles kan de Zeeuwsche tarweteler in den Wilhelmina-
j polder leeren kennen, en daaruit kan hij opmaken waar ’t
met zijn landbouwstelsel henen moet.
Op de vruchtbare gronden, die wij door inpolderen of
_ droogmalen nieuwelings op de wateren veroveren, vindt men
onregelmatige stelsels of wel eenen Polderroof bouw,
j4./z. | (14), aldus genoemd omdat hier aan den bodem
ii veel door de oogsten ontroofd, maar niets door bemes-
ting teruggegeven wordt. Die naam is evenwel geen ver-
wüt voor de roofbouwers; want de kosten der verandering
van water in land zijn zoo groot, dat, wanneer men niet
een aantal jaren kon oogsten zonder mesten, er geenerlei
voordeel in zulk een werk zoude steken; en wie zou
i dan, zonder vooruitzigt op voordeel, zijn geld in droog-
‘ makerijen of bedijkingen willen wagen? Bü pas ontgonnen
’ polders vindt men alzoo onregelmatige stelsels, eenigszins ,_
j met korenbouwerü of tarweteelt overeenstemmende, soms al .
s·.r spoedig overgaande tot veehouderij, maar steeds met het
hoofddoel om de rijkste oogsten met de minste kosten, zon- i
der braken en zonder mest, te verkrijgen. Dat hierbij
echter soms wel eens wat te ver gegaan wordt, dat men
dien roofbouw te lang voortzet, ook wanneer de grond be-
mesting vordert, dat men door terstond meer kosten, onder _ °`
­ anderen voor droogleggen, te besteden, beter en zekerder
ij oogsten zoude verkrügen, valt niet te ontkennen, en is door
menig goed gedreven boerderij zonneklaar bewezen; maar
even duidelijk is het, dat hier geene vaste regels zgn voor ‘
te schrijven, omdat die geheel en al naar de plaatselijke
r gesteldheid, bij büna elke onderneming verschillende, gewij­ _
j zigd dienen te worden.
De Nederlandsche Landbouwstelsels zijn alzoo: d
j.
j Veehouderij bladz. 36 of
p AkkG1‘b0'l1W blz. 37. De akkerbouwstelsels dient men
·