HomeOverzicht van den Landbouw van NederlandPagina 47

JPEG (Deze pagina), 0.96 MB

TIFF (Deze pagina), 6.69 MB

PDF (Volledig document), 54.54 MB

ä;

Tnnvvnrnnnr. 45
zulks niet gepaard gaat met het aanhoudend en sterk voe-
den van meer vee en gevolglük met zwaarder bemesting. V
j Op de zeeklei van de Zuidhollandsche eilanden, van j
Zeeland en de Noordbrabantsche polders, vindt men de à
Zeenwsche tarweteelt {71;-Täj (13) in zwang,·een rg
stelsel dat van het voorgaandelonderscheiden is door het telen ·
. van meer handelsgewassen. Hier zünhet weder zeven- of
achtjarigie omloopen met braak en koolzaad, maar velen
bouwen daarenboven nog meekrap, vlas en suikerbiet, zoodat A
slechts een vierde, of zelfs een achtste van het bouwland, tarwe V
draagt. Veelal worden de granen in Zeeland gevvied of met een .
klein handhakje, schrepel genoemd, bewerkt, waa1·door zich
het stelsel gunstig van de andere kleibouwerijen onderscheidt.
Het rundvee behoort tot de Vlaamsche en Hollandsche ras-
sen; de schapen tot het, veelvuldig reeds door Leicester- en
. Lincolnrammen veredelde, Zeenwsche ras. Des zomers weidt _
al het vee, en de schapen vinden grootendeels hun voedsel
op de schorren of buitendijks gelegen graslanden. De grootte
der boerderijen is van dertig tot zestig hek.taren, maar te-
vens vindt men er een aantal van grooter omvang. De grootste
boerderü van Nederland is die van den Wilhelminapolder
bij Goes. Deze wijst ons tevens den weg aan dien men
‘ met het Zeenwsche tarwestelsel moet inslaan, wanneer de ‘
` ophefüng der tienden aan de boeren gelegenheid zal geven
om zich op de verbetering van den grond toe te leggen,
en wanneer de, zich al meer en meer openbarende, uitput-
ting der eenmaal zoo verbazend vruchtbare gronden, hcn zal
nopen om minder roofbouw te drijven dan tot dus verre is
geschied. Het droogleggen der landerüen, het opvolgen van
eene betere, minder uitputtende vruchtopvolging, het telen
der gewassen op rijen en het schoonhouden met paardenschoffels,
het winnen van meer veevoeder, het aanhouden van meer
vee en van beter beloonende rassen, en het vervangen van paar- i
dekracht door stoomkracht, of althans het begin daarvan, dit
1