HomeOverzicht van den Landbouw van NederlandPagina 46

JPEG (Deze pagina), 964.37 KB

TIFF (Deze pagina), 6.69 MB

PDF (Volledig document), 54.54 MB

44 mitwnrnnnr.
ken weg met de verbetering van dit stelsel, ingeslagen
` , moet worden.
l Op de rivierklei van den Beneden-Rün, de Waal en de
Benedenmaas heerscht een stelsel, dat met rechttarweteelt
(12) genoemd kan worden; omdat hier, bij eenen
zeven- of achtjarigen omloop, met regelmatige braak en kool-
zaadteelt, de helft van het land voor tarwe en een weinig
rogge bestemd is. Op de meeste boerderüen houdt men zich
jl bezig met vetweiderü en het winnen van hooi op- de uiter-
waarden. De schapen, die hier in groot aantal vetgeweid
worden, zün Veluwsohe. Het rundvee is van Geldersch ras
en komt alleen des winters op stal.
De boerderijen zijn, bg dit stelsel, gewoonlijk tusschen
A vijf en twintig en veertig hektaren groot, en er worden veel
paarden gehouden, voornamelijk omdat het bea1·beiden van
‘ de braak veel ploegwerk vordert. In weerwil van die braak,
zün de akkers bijna overal verbazend met onkruid bezet,
I nergens echter meer dan op de kleigronden in Utrecht, be-
_ noorden de Lek en tot voorbü Utrecht. Bij weinig mest,
veel onkruid, het weinig diep bewerken van den bouwgrond,
en het algemeen heersohen van tiendheffingen, kan het dan
j ook niet anders of dit stelsel brengt op verre na niet dat-
gene op, wat men van den uitmuntenden bodem zou kun- ‘
nen verwachten. Bij andere stelsels hebben die tienden
denzelfden uitdoovenden invloed, en dienen dan ook daa1·
ä zoowel als hier afgeschaft te worden, alvorens aan grondige
i hervorming te denken valt. Dan eerst zal men er algemeen
OI toe overgaan, om, door meer aan den grond te besteden,
J zoo in mest als in arbeid, door een minder uitputtend stel-
sel van graanbouw aan te nemen, en door de braak af te
J schaffen, meer loonende oogsten te verkrügen. Even als bij
Z, het volgende stelsel is tegenwoordig het telen van suiker-
,§ biet, voor de fabrieken, ook hier aan de orde van den dag,
li hoogst waarschijnlijk tot bederf van den landbouw, omdat
l
. . Q